АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік»

Дата публікації: 10.05.2018


І. Визначення проблеми

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання:

Рішенням Шалигинської селищної ради від 13.07.2017 року  «Про встановлення податку на майно в частині плати за землю на теріторії  Шалигинської селищної ради» встановлені ставки та пільги податку на майно в частині плати за землю на 2018 рік.
Враховуючи, що рішення про встановлення місцевих податків та зборів на 2019 рік мають бути прийняті органами місцевого самоврядування до 15 липня 2018 року в рамках виконання вимог статей 4 і 12 Податкового кодексу України, і матимуть ознаки регуляторних актів та потребуватимуть реалізації процедур, передбачених Законом України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розроблено проект регуляторного акта – рішення Шалигинської селищної ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік», яке вступить в дію з наступного бюджетного періоду – з 1 січня 2019 року.
Прийняття проекту рішення Шалигинської селищної ради зумовлено необхідністю збільшення доходної частини селищного бюджету для забезпечення його збалансованості та задоволення нагальних потреб громади , у тому числі й за рахунок перегляду окремих ставок податку на майно в частині плати за землю на території Шалигинської об’єднаної територіальної громади та можливого надання обґрунтованих додаткових пільг з його сплати певним категоріям суб’єктів господарювання.

Причини виникнення проблеми:

 • Причиною є зміни в податковому законодавстві

Підтвердження важливості проблеми:

Важливим є те, що до прийняття Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» плата за землю належала до загальнодержавних податків і ставки податку встановлювались виключно Податковим кодексом України. Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» надано право органам місцевого самоврядування встановлювати ставки земельного податку в межах граничного розміру.

Показники існування та масштабу проблеми

Назва показника Одиниця виміру Значення Джерело даних
кількість платників податку на землю осіб 80 Глухівське  відділення Шосткинської ОДПІ

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Держава +
Громадяни +
Суб’єкти господарювання +
у тому числі суб’єкти малого підприємництва +

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:
Розв’язання даної проблеми за допомогою ринкового механізму неможливе, оскільки чинне законодавство чітко регламентує, що саме органи місцевого самоврядування встановлюють ставки земельного податку.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів тому, що це суперечить вимогам чинного законодавства

ІІ. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов’язані з розв’язанням проблеми:

– забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України;
– вдосконалення земельних відносин на основі встановлення ставок плати за землю та диференціації ставок в залежності від функціонального призначення земельної ділянки;
– створення єдиного механізму справляння плати за землю;
– наповнення селищного бюджету, шляхом отримання додаткового обсягу надходжень яке можливо спрямувати на виконання бюджетної програми розвтку малого та середнього підприємництва в сумі 67,1 тис. грн, на виконання  програми соціально економічного розвитку в сумі 117,9 тис. грн;
– здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків при формуванні бюджету;
– забезпечення раціонального та ефективного використання земельних ділянок;
– вдосконалення відносин, що виникають у сфері справляння земельного податку;
– встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок плати за землю в межах, визначених Податковим кодексом України

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1 Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін.
Згідно з п.12.3.4 ст.12 Податкового кодексу України рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.
В разі неприйняття даного проекту рішення податок буде справлятися, виходячи з норм Податкового кодексу України, відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12: у разі якщо селищна рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.
Пільги зі сплати земельного податку залишаються виключно такими, що встановлені положеннями Податкового кодексу України.
Альтернатива 2 Прийняття регуляторного акта спрямовано на приведення у відповідність до чинного законодавства ставок земельного податку, додаткові надходження до бюджету, недопущення зниження економічної активності підприємств  .  ( дохід в бюджет – 185,0 тис. грн./рік)
Альтернатива 3

Встановити ставки місцевих податків і зборів в іншому відмінному від запропонованого проектом регуляторного акта. Встановити середні

ставки за земельні діляки нормативно грошову оцінку яких проведено в розмірі 0,5%, земель сільськогосподарського призначення 0,15%, земель нормативно – грошову оцінку яких на проведено 0,25% нормативно – грошової оцінки в середньому по області.  ( дохід в бюджет – 92,5 тис. грн./рік )

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Відсутні Відсутні
Альтернатива 2 Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.
Збільшує привабливість та ефективне використання земельних ділянок, які знаходяться у власності та користуванні платників плати за землю.
Дозволяє максимально наповнювати місцевий бюджет власними надходженнями .
Річна сума надходжень 185 тис. грн.
Витрати пов’язані з адмініструванням податку
Альтернатива 3 Часткове наповнення місцевого бюджету. Річна сума надходжень 92,5 тис. грн. відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Відсутні Відсутні
Альтернатива 2 Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.
Збільшує привабливість та ефективне використання земельних ділянок, які знаходяться у власності та користуванні платників плати за землю.
Дозволяє наповнювати місцевий бюджет власними надходженнями. Річна сума надходжень 185 тис. грн.

 

Витрати пов’язані зі сплатою податку

Альтернатива 3 Часткове наповнення місцевого бюджету. Річна сума надходжень 92,0 тис. грн. Можливе невиконання бюджетної програми розвтку малого та середнього підприємництва 67,1 тис. грн

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Альтернатива 1

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 0 0 8 72 80
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 0% 0% 10,0% 90,0% 100,0%

 

Альтернатива 2

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 0 0 8 72 80
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 0% 0% 10,0% 90,0% 100,0%

 

Альтернатива 3

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 0 0 8 72 80
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 0% 0% 10,0% 90,0% 100,0%

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Відсутні Відсутні
Альтернатива 2 створення рівних умов конкуренції;
– прозорість і гласність у процесі формування розмірів плати за землю.
Витрати пов’язані з сплатою розміру податку за користування землею;
Альтернатива 3 Сплата податку за ставками, які не є доволі обтяжливими для платників Сплата податку за середніми ставками,зменшення витратної частини у розрахунку на 1 га земельної ділянки

 

Оцінка сумарних витрат за альтернативами

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень
Альтернатива 1 0
Альтернатива 2 185,0
Альтернатива 3 92,5

 

 1. IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Здійснюється вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей де:

4 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою  (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

2 –   цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 – цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 2 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними); Неприйняття регуляторного акту буде суперечить вимогам діючого податкового законодавства.
Альтернатива 2 4 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде) Прийняття рішення запропонованого проекту рішення дозволить досягнути поставлених цілей, спрямування коштів у сумі 185,0 тис. Грн на програмк соціально-економічного розвитку та програму підтримки підприємницва. Забезпечить виконання вимог Податкового кодексу України. При формуванні даного проекту рішення вибрано диференційований підхід у визначені ставок земельного податку в залежності від функціонального призначення земельної ділянки.
Альтернатива 3 1- цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати) Можливе невиконання бюджетної програми розвитку малого та середнього підприємництва 67,1 тис. грн

 

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 2

Держава:

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.
Збільшує привабливість та ефективне використання земельних ділянок, які знаходяться у власності та користуванні платників плати за землю.
Дозволяє наповнювати місцевий бюджет власними надходженнями.
Громадяни:

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.
Збільшує привабливість та ефективне використання земельних ділянок, які знаходяться у власності та користуванні платників плати за землю.
Дозволяє наповнювати місцевий бюджет власними надходженнями.
Суб’єкти господарювання:

створення рівних умов конкуренції;
– прозорість і гласність у процесі формування розмірів плати за землю.

Держава:

Витрати пов’язані з адмініструванням податку

Громадяни:

Витрати пов’язані зі сплатою податку

Суб’єкти господарювання:

Витрати: Витрати пов’язані з сплатою, податку за користування землею; згідно чинного законодавства.

Сумарні витрати, 188591,74 грн.

Прийняття запропонованого проекту рішення дозволить досягнути поставлених цілей, забезпечить виконання вимог Податкового кодексу України та збільшити надходження до бюджету міста. При формуванні даного проекту рішення вибрано диференційований підхід у визначені ставок земельного податку в залежності від функціонального призначення земельної ділянки
Альтернатива 1

Держава:

Відсутні

Громадяни:

Відсутні

Суб’єкти господарювання:

Відсутні

 

Держава:

Відсутні

Громадяни:

Відсутні

Суб’єкти господарювання:

Відсутні

 

Відсутність правової бази для справляння плати за землю.
Альтернатива 3

Держава:

Часткове наповнення місцевого бюджету. Річна сума надходжень 92,0 тис. грн.

Громадяни:

Часткове наповнення місцевого бюджету. Річна сума надходжень 92,0 тис. грн.

Суб’єкти господарювання:

Сплата податку за ставками, які не є доволі обтяжливими для платників

Держава:

Відсутні

Громадяни:

Відсутні

Суб’єкти господарювання:

Витрати: і

Сумарні витрати, 96088,67 грн:

Держава:

Відсутні

Громадяни:

Можливе невиконання бюджетної програми розвтку малого та середнього підприємництва 67,1 тис. грн

Суб’єкти господарювання:

Сплата податку за середніми ставками,зменшення витратної частини у розрахунку на 1 га земельної ділянки

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1 Основна причина відмови від альтернативи – не виконання вимог податкового законодавства України X
Альтернатива 2 Забезпечення виконання вимог Податкового кодексу України.
Збільшення надходжень до селищного бюджету.
Збільшить привабливість та ефективне використання земельних ділянок, які знаходяться у власності та користуванні платників плати за землю. Переваги обраної альтернативи в сумарному значенні +93 тис. грн
Зміни в законодавстві
Альтернатива 3 Зменшення надходжень до селищного бюджету на 93,0 тис. грн. X

 

 1. V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

Запропонований механізм дії даного проекту регуляторного акта відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, прозорості та передбачуваності.

–    Механізм дії даного регуляторного акта полягає у забезпеченні: – інформування суб’єктів господарювання про встановлення ставок земельного податку;

–      забезпечення надходжень плати за землю в розмірі, передбаченому регуляторним актом;

Ступінь ефективності зазначених заходів є достатнім, адже виконавши їх належним чином, поставленої мети буде практично повністю досягнуто.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:

       – розроблення проекту рішення селищної ради щодо встановлення ставок та пільг по платі за землю;

-провести консультації з платниками податку на землю;

– підготовити експертний висновок постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогам статтей 4.8 Закону України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

– отримати пропозиції по удосконаленню від Державної регуляторно служби України;

– прийняття запропонованого проекту рішення;

– забезпечити інформування громадськості ОТГ про вимоги регуляторного акта, шляхом розміщення його на офіційному сайті Шалигинської селищної ради;

– оприлюднити рішення в установленому законодавством порядку;

– нарахування плати за землю за диференційованими ставками в залежності від функціонального призначення земельної ділянки;

– провести заходи з відстеження результативності прийнятого рішення.

Виконання вимог даного регуляторного акта не потребує додаткових витрат з коштів місцевого бюджету, а також не потребує витрат на контроль за виконанням вимог даного регуляторного акту.

 1. VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Бюджетні витрати на адміністрування  регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України, органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Оскільки питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, перевищує 10 відсотків, було здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запропонований термін дії акта:

Один рік

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України, органи місцевого самоврядування мають щорічно переглядати розміри ставок місцевих податків та зборів, що справляються в установленому ПКУ порядку. Відповідні ставки будуть діяти лише протягом  року,  на  який  прийняті.
У разі внесення змін до Податкового кодексу України в частині справляння місцевих податків та зборів відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акта.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

У разі запровадження запропонованого проекту рішення селищної ради очікується наступний результат:

Відповідність розмірів ставок місцевих податків діючому законодавству, зокрема Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

Надходження запланованих коштів до місцевого бюджету від сплати місцевих податків та подальшого спрямування на соціально – економічний розвиток Шалигинської об’єднаної  територіальної громади, виконання Програми  розвитку малого та середнього підприємництва .

Показниками ефективності регуляторного акта є:

– збільшення надходжень до міського бюджету внаслідок прийняття запропонованого проекту рішення селищної ради;

– в зв’язку з тим, що проект регуляторного акту оприлюднюється на офіційному сайті об’єднаної   територіальної громади, рівень поінформованості платників податку високий.

Досягнення цілі державного регулювання, за для якого пропонується акт, може бути охарактеризовано наступними кількісними та якісними показниками, значення яких має змінитися за вимірюваний період:

 

Назва показника Одиниця виміру Зараз 6 місяців 1 рік 3 роки
1 Розмір надходжень до державного бюджету, пов`язаних з дією акта грн. 0 0 0
2 Розмір надходжень до місцевих бюджетів, пов`язаних з дією акта грн.

92503,07

 

185006,14
3 Розмір надходжень до цільового фонду, пов`язаних з дією акта грн. 0 0 0
4 Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта од. 80 80 0
5 Розмір коштів, що витрачатимуться суб`єктами господарювання та/або фізичними особами, пов`язаними з виконанням вимог акта грн. 0 0
6 Час, що витрачатиметься суб`єктами господарювання та/або фізичними особами, пов`язаними з виконанням вимог акта год. 0 0 0
7 Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта % 100 100

 

 1. IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Строки проведення базового відстеження результативності дії регуляторного акта:

Через шість місяців після набрання чинності

Строки проведення повторного відстеження результативності дії регуляторного акта:

Через рік після набрання чинності

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статистичні

Цільові групи осіб, що обиратимуться для участі у відповідному опитуванні: платники земельного податку

 

 

 

 

Згідно з Додатком 4

до Методики проведення аналізу впливу

регуляторного акта

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 04 квітня 2018 р. по 03 травня 2018 р.

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо) Кількість учасників консультацій, осіб Основні результати консультацій (опис)
1 круглий стіл 25 внесені пропозиції щодо ставок земельного податку

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 80(одиниць), у тому числі малого підприємництва 8 (одиниць) та мікропідприємництва 72(одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив  100(відсотків)

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання
Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) Періодичні (за наступний рік)

Витрати за

п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1 Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) 0 0 0
2 Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування 0 0 0
3 Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали) 0 0 0
4 Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) 0 0 0
5 Інші процедури  (розрахунок «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання згідно додатка №1) X 0 0
6 Разом, гривень Х 0 0
7 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 80
8 Сумарно, гривень 185006,14 0 0
Оцінка вартості адміністративних процедур субєктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
9 Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання 0 0 0
10 Процедури організації виконання вимог регулювання 22,41 0 0
11 Процедури офіційного звітування 22,41 0 0
12 Процедури щодо забезпечення процесу перевірок 0 0 0
13 Інші процедури (уточнити) X 0 0
не передбачено 0 0 0
14 Разом, гривень 44,82 0 0
15 Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 80
16 Сумарно, гривень 3585,60 0 0

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікропідприємництва

    Розрахунок витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання:

Міські (міста районного значення), сільські, селищні ради

Процедура регулювання суб’єктів малого і мікропідприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання) Планові витрати часу на процедуру Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата) Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень
Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання 0 0 0 0 0
Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі камеральні 0 0 0 0 0
Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі виїзні 0 0 0 0 0
Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання 0 0 0 0 0
Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання 0 0 0 0 0
Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання 0 0 0 0 0
Підготовка звітності за результатами регулювання 0 0 0 0 0
Разом за рік Х Х Х Х 0
Сумарно за п’ять років Х Х Х Х 0

* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання
Показник Перший рік регулювання (стартовий), гривень За п’ять років, гривень
1 Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання 185006,14 0
2 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 3585,60 0
3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання 188591,74 0
4 Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва 0 0
5 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання 188591,74 0

 

 1. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання
Процедура, що потребує корегування Корегуючий механізм
не передбачено не передбачено

 

Показник Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п’ять років, гривень
Заплановане регулювання 188591,74 0
За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва не передбачено не передбачено
Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва 188591,74 0

 

 Селищний голова                                                                                                                    Ю.В.Матвієнко