АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення Шалигинської селищної ради” Про встановлення єдиного податку для фізичних осіб-підприємців при спрощеній системі оподаткування на території Шалигинської селищної ради “

Дата публікації: 15.04.2019


І. Визначення проблеми

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання:

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень. Пунктом 12.3.5. статті 12 Податкового кодексу України встановлено, що в разі якщо селищна рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’яіковими згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок. Застосування регуляторної процедури не має альтернативи. Встановлення фіксованих ставок єдиного податку із врахуванням потреб фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Шалигинської селищної ради, не може бути розв’язана за допомогою діючих нормативних актів. Необхідність врегулювання питання щодо встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців можливо шляхом розробки та затвердження регуляторного акту- рішення селищної ради.

Причини виникнення проблеми:

На  виконання умов Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини селищного бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку а саме, проведення капітального ремонту доріг комунальної власності в сумі 306,0 тис. грн,  селищна рада приймає рішення  “Про  встановлення єдиного податку для фізичних осіб-підприємців при  спрощеній системі оподаткування на  території Шалигинської селищної ради”. При вирішенні даної проблеми- капітальний ремонт доріг комунальної власності приведе до зменшення соціальної напруги.

Підтвердження важливості проблеми:

Єдиний податок є одним з джерел наповнення доходної частини місцевого бюджету, який направляється насамперед на фінансування соціально-економічного розвитку та покращення інфраструктури селища та сіл. Питання встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців першої і другої груп платників єдиного податку являється сферою загальних інтересів суб’єктів господарювання (фізичних осіб – підприємців), органів місцевої влади та територіальної громади і має суттєвий вплив на соціально-економічний розвиток об’єднаної громади.

Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, другої групи – у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються селищною радою для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, незалежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

для першої групи платників єдиного податку – у межах до 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

для другої групи платників єдиного податку – у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України. А саме, у разі, якщо селищна рада у термін до 15 липня не прийняла та не оприлюднила рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норми Податкового кодексу України, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю,

 

Показники існування та масштабу проблеми

Назва показника Одиниця виміру Значення Джерело даних
Кількість суб’єктів господарювання осіб 37 державний реєстр юридичних та фізичних осіб підприємців

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Держава Так
Громадяни Так
Суб’єкти господарювання Так
у тому числі суб’єкти малого підприємництва Так

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Розв’язання даної проблеми щодо встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців першої і другої груп платників податку за допомогою ринкового механізму неможливе оскільки тільки органи місцевого самоврядування можуть приймати рішення про встановлення місцевих податків та зборів згідно повноважень, визначених у статті 12 розділу I «Загальні положення» Податкового Кодексу України

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Проблема не може бути розв’яза за допомогою діючих регуляторних актів тому, що це буде порушенням вимог діючого податкового законодавства

ІІ. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов’язані з розв’язанням проблеми:

Ціль прийняття Шалигинською селищною радою рішення «Про встановлення єдиного податку для фізичних осіб-підприємців при спрощеній системі оподаткування на території Шалигинської селищної ради»  є:

– реалізація завдань державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

– здійснення планування та прогнозування надходжень  від  єдиного податку при формуванні бюджету;

– встановлення доцільних та обгрунтованих розмірів ставок єдиного податку з  урахуванням рівня платоспроможності суб’єкітв господарювання, які б дозволили забезпечити сталі надходження до селищного бюджету з метою забезпечення коштами капітального ремонту доріг комунальної власності ;
– створення умов для нових робочих місць, зниження рівня безробіття;
– підтримка ділової та інвестиційної привабливості, розвиток конкуренції на ринку товарів та послуг.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1 Прийняти проєкт регуляторного акта у запропонованому розробником вигляді
Встановлення максимальних розміров ставок єдиного податку: з розрахунку на календарний місяць для першої групи платників єдиного податку 10% розміру прожиткового мінімуму, для другої групи платників – 20% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня (звітного року) (1921,0грн*10%)*12міс*3(особи)=6915,60 грн, (4173,0*20%)* 12міс. *34 (особи) = 340516,80 грн, разом дохід в бюджет – 347432,40 грн./рік )
Альтернатива 2 Не встановлювати ставки місцевих податків і зборів.
При цьому відповідно до статті 12 Податкового кодексу  на відповідній території застосовуються мінімальні ставки податків та зборів. Очікувані втрати селищного бюджету не дозволять профінансувати заходи соціального, економічного значення територіальної громади.
Альтернатива 3

Встановити ставки місцевих податків і зборів в іншому відмінному від запропонованого проектом регуляторного акта. Встановлення єдиного податку за середньою ставкою для першої групи платників – 5 % розміру прожиткового мінімуму, для другої групи – 10% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового року.

(1921,0 грн.*5%)*12міс.*3(особи)=3457,80 грн

(4173,0 грн.*10%) * 12 міс.*34 (особи) = 170258,40 грн. дохід в бюджет – 173716,20 грн./рік (5% – для I гр.
та 10% -для  II гр.)

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Приведення нормативного акту місцевого самоврядування у відповідність до норм Податкового кодексу України (зі змінами);
– забезпечення максимальних надходжень до місцевого бюджету єдиного податку;
– збільшення витрат на соціально-економічний розвиток ОТГ. ( дохід в бюджет – 347,4 тис. грн./рік )
Незначне зменшення кількості суб’єктів МБ, які здійснюють діяльність за спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності;  перехід ФОП у тіньовий сектор
Альтернатива 2 Збільшення кількості суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність за спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності на території міської/сільської/селищної ради в 1,1 рази порівняно з минулим роком Відсутній соціально-економічний розвиток  ОТГ  в сумі 347,4 тис. грн
Альтернатива 3 Часткове наповнення місцевого бюджету  збереження кількості суб’єктів господарювання на рівні минулого року (37 осіб), що здійснюють діяльність за спрощеною системою оподаткування обліку та звітності на території селищної ради Зменшення видатків на  соціально-економічний розвиток  ОТГ  в сумі 173,7 тис. грн

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Реалізація коштів на соціальний проект 347,4 тис. грн., зниження соціальної напруги. Незначне зменшення кількості робочих місць.
Альтернатива 2 Відсутні Відсутність коштів на реалізацію соціальних проектів (проведення поточного ремонту доріг комунальної власності 306,0 тис. грн.)
Альтернатива 3 Не повне задоволення потреб на ремонт дороги 173,7 тис. грн. Можливе не виконання поточного  ремонту доріг комунальної власності  на 173,7 тис. грн)

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Альтернатива 1

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 0 0 0 37 37
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 0% 0% 0% 100% 100,00%

 

Альтернатива 2

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 0 0 0 37 37
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 0% 0% 0% 100% 100,00%

 

Альтернатива 3

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 0 0 0 37 37
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 0% 0% 0% 100% 100,00%

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 – можливість сплачувати єдиний податок за обґрунтованими ставками з дотриманням критеріїв, встановлених для даного виду податку;
– легалізація окремих видів господарської діяльності
Сплата податку за максимальними ставками,  збільшення витратної частини у розрахунку на одного платника єдиного податку
Альтернатива 2 Сплата податку за мінімальними ставками Відсутні
Альтернатива 3 Сплата податку за ставками, які не є доволі обтяжливими для суб’єктів малого бізнесу Сплата податку за середніми ставками, зменшення витратної частини  у розрахунку на одного платника єдиного податку

 

Оцінка сумарних витрат за альтернативами

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень
Альтернатива 1 349292
Альтернатива 2 0
Альтернатива 3 175576

 

 1. IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Здійснюється вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей де:

4 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою  (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

2 –   цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 – цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 4 – цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде) Прийняття даного рішення забезпечить досягнути встановлення цілей, чітких та прозорих механізмівсправляння иа сплати єдиного податку. Забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. Цілі прийняття регуляторного акту будуть досягнуті повною мірою.
Альтернатива 2 1 – цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати) Відсутній соціально-економічний розвиток  ОТГ
Альтернатива 3 2 – цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними) Можливе не виконання бюджетної програми  соціального захисту населення

 

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1

Держава:

Максимальне наповнення місцевого бюджету за рахунок податку, що збільшиться на 37,3 тис. грн. порівняно з минулим роком
(або у 1,1 рази).

Громадяни:

Реалізація бюджетних програм на 347,4 тис. грн.  зниження напруги в суспільстві

Суб’єкти господарювання:

Відсутні

Держава:

Зменшення кількості суб’єктів МБ у 1,1 рази які здійснюють діяльність за спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності;  перехід ФОП у тіньовий сектор

Громадяни:

Зменшення кількості робочих місць в 1,1 рази

Суб’єкти господарювання:

Витрати: Сплата податку за максимальними ставками, значне збільшення витратної частини у розрахунку на одного платника єдиного податку
I групи в рік на суму (1921,0грн. 1762,0 грн. *10% * 12 міс.= 190,8 грн.  порівняно з минулим роком та на одного платника єдиного податку II групи в рік на суму (4173,0грн. – 3723,0 грн * 20% *12 =1080 грн.

Сумарні витрати, грн:

349,3 тис. грн

Цілі прийняття регуляторного акта «Про встановлення єдиного податку для фізичних осіб-підприємців при спрощеній системі податкування на території Шалигинської селищної ради , будуть досягнуті повною мірою, Проблема більше існувати не буде.
Альтернатива 3

Держава:

Часткове наповнення місцевого бюджету в 1,1 рази більше від минулого року (або на
37,3 тис. грн.) (347,4 тис. грн – 310,1 тис. грн) збереження кількості суб’єктів господарювання на рівні минулого року (37 осіб), що здійснюють діяльність за спрощеною системою оподаткування обліку та звітності на території ради

Громадяни:

Реалізація деяких бюджетних програм на 173,7 тис. грн.,  не повне задоволення потреб та вимог громади

Суб’єкти господарювання:

Сплата податку за ставками, які не є доволі обтяжливими для суб’єктів малого бізнесу

Держава:

Відсутні

Громадяни:

Можливе не виконання  бюджетної програми соціального розвитку населення на 173,7 тис. Грн (347,4 тис. Грн.- 173,7 тис. Грн.)

Суб’єкти господарювання:

Витрати: Сплата податку за середніми ставками, зменшення витратної частини  у розрахунку на одного платника єдиного податку I групи в рік на 95,4 грн.   порівняно з минулим роком та збільшення витратної частини у розрахунку на одного платника єдиного податку II групи в рік на 627,5 грн.
Сумарні витрати, грн:

175,6 тис. грн

Недостатньо надходжень до місцевого бюджету, підвищення соціальної напруги та причини погіршення якості життя членів громади. Проблема продовжує існувати
Альтернатива 2

Держава:

Збільшення кількості суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність за спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності на території селищної ради в 1,1 рази порівняно з минулим роком

Громадяни:

Відсутні

Суб’єкти господарювання:

Сплата податку за мінімальними ставками

Держава:

Відсутній соціально-економічний розвиток  ОТГ  в сумі 306 тис. грн

Громадяни:

Не виконання бюджетних програм, відсутність коштів на реалізацію програми соціального розвитку населення.

Суб’єкти господарювання:

Витрати: Відсутні

Сумарні витрати, – відсутні

Відсутність правової бази для справляння єдиного податку.

Проблема значно зменшиться, деякі важливі аспекти проблеми залишаються невирішеними.

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1 Цілі прийняття проекту рішення про встановлення єдиного податку на 2020 рік будуть досягнуті у повній мірі, буде досягнуто балансу інтересів селищної ради і платників податку. Податкове навантаження для платників не буде надмірним. Переваги обраної альтернативи в сумарному значенні +173,7 тис. грн Зміни до чинного законодавства – Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, Земельного кодексу України та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).
Альтернатива 3 Зменшення надходжень до селищного бюджету на 173,7 тис. грн по відношенню до першої альтернативи Зміни до чинного законодавства – Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, Земельного кодексу України та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).
Альтернатива 2 У разі неприйняття регуляторного акту, податок справлятиметься по мінімальних ставках, що спричинять втрати доходної частини бюджету і відповідно не виконання бюджетних програм. Вказана альтернатива є неприйнятною. Зміни до чинного законодавства – Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, Земельного кодексу України та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

 

Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 1 – встановлення економічно – обгрунтованого єдиного податку, що є посильним для платників податку, ат забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Шалигинської селищної ради.

 1. V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

Механізмом розв’язання вказаної вище проблеми є прийняття рішення селищної міської ради «Про встановлення єдиного податку для фізичних осіб-підприємців при спрощеній системі оподаткування на території Шалигинської селищної ради» відповідно до вимог чинного законодавства.

Запропонований спосіб відповідає принципу державної регуляторної політики, а саме:

доцільність, адекватність, ефектівність, збалансованість, передбачуваність, принципу прозорості та врахування громадської думки та пропозицій суб’єктів підприємницької діяльності.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:

–   розробити проект рішення селищної ради щодо встановлення єдиного податку для фізичних осіб-підприємців першої і другої груп платників за визначеними видами господарської діяльності;

–  провести консультації з суб’єктами господарювання;

–  забезпечити інформування громадськості міста про вимоги регуляторного акта        шляхом його розміщення на офіційному веб-сайті Шалигинської селищної ради;

– підготовити експертний висновок постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» ;

– отримати пропозиції по удосконаленню від Державної регуляторної служби України;

– прийняття рішення Шалигинської селищної ради «Про встановлення  єдиного податкудля фізичних осіб-підприємців при спрощеній системі оподаткування на території Шалигинської селищної ради» ;

– оприлюднення рішення у встановленому  законодавством порядку;

– провести заходи з відстеження результативності прийнятого рішення .

Виконання вимог даного регуляторного акта не потребує додаткових витрат з коштів місцевого бюджету, а також не потребує витрат на контроль за виконанням вимог даного регуляторного акта.

 1. VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Бюджетні витрати на адміністрування  регулювання суб’єктів малого підприємництване підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та Інші адміністративні процедури.

Питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, перевищує 10 відсотків, розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва здійснено згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

 

Згідно з Додатком 4

до Методики проведення аналізу

 впливу регуляторного акта

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 04 березня 2019 р. по 29 березня 2019 р.

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо) Кількість учасників консультацій, осіб Основні результати консультацій (опис)
1 нарада 14.03.2019 року

5

Реутов Л.А.

Слепініна В.М.

Стародубцев С.М.

Терещенко І.Ф

Богомол Н.А.

Обговорені ставки єдиного податку, запропоновано залишити ставки на рівні діючих.
2 Консультація 18.03.2019 року

7

Дмитренко С.М.

Дмитренко- Капелько Л.

Гетманов В.М.

Афонін О.Д.

Реутов Л.А.

Богомол Н.А.

Обговорені ставки єдиного податку, запропоновано залишити ставки на рівні діючих.

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 37 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 0 (одиниць) та мікропідприємництва 37 (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100,00 (відсотків)

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання
Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) Періодичні (за наступний рік)

Витрати за

п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1 Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) 0 0 0
2 Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування 0 0 0
3 Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали) 0 0 0
4 Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) 0 0 0
5 Інші процедури (уточнити) X X X
  Ставка податку – ІІ  гр. – 20% розміру мінімальної заробітної плати, І гр-10% прожиткового мінімуму

834,60

192,10

X 0
6 Разом, гривень

834,60

192,10

 

X 0
7 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

34 (II група)

3 (І група)

8 Сумарно, гривень

28376,40 +

576,30= 28952,70

X 0
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
9 Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання 0 0 0
10 Процедури організації виконання вимог регулювання 25,13 0 0
11 Процедури офіційного звітування 25,13 0 0
12 Процедури щодо забезпечення процесу перевірок 0 0 0
13 Інші процедури (уточнити) X X X
  не передбачено 0 X 0
14 Разом, гривень 50,26 X 0
15 Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 37
16 Сумарно, гривень 1859,62 X 0

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікропідприємництва

Розрахунок витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання:

не передбачено

Процедура регулювання суб’єктів малого і мікропідприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання) Планові витрати часу на процедуру Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата) Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень
Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання 0 0 0 0 0
Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі камеральні 0 0 0 0 0
Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі виїзні 0 0 0 0 0
Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання 0 0 0 0 0
Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання 0 0 0 0 0
Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання 0 0 0 0 0
Підготовка звітності за результатами регулювання 0 0 0 0 0
Разом за рік Х Х Х Х 0
Сумарно за п’ять років Х Х Х Х 0

* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

 

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання
Показник Перший рік регулювання (стартовий), гривень За п’ять років, гривень
1 Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання 28952,70 0
2 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 1859,62 0
3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання 30812,32 0
4 Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва 0 0
5 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання 30812,32 0

 

 1. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання
Процедура, що потребує корегування Корегуючий механізм
не передбачено не передбачено

 

Показник Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п’ять років, гривень
Заплановане регулювання 30812,32 0
За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва не передбачено не передбачено
Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва 0 0

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запропонований термін дії акта:

один рік

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України, органи місцевого самоврядування мають щорічно переглядати розміри ставок місцевих податків та зборів, що справляються в установленому ПКУ порядку. Відповідні ставки будуть діяти лише протягом  року,  на  який  прийняті.
У разі внесення змін до Податкового кодексу України в частині справляння місцевих податків та зборів відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акта.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

У разі запровадження запропонованого проекту рішення селищної ради очікується наступний результат:

Відповідність розмірів ставок місцевих податків діючому законодавству, зокрема Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

Надходження запланованих коштів до місцевого бюджету від сплати місцевих податків та подальшого спрямування на соціально – економічний розвиток Шалигинської об’єднаної  територіальної громади та ремонт об’єктів соціальної сфери.

Часткове виконання Програми економічного та соціального розвитку Шалигинської об’єднаної   територіальної громади.

Показниками ефективності регуляторного акта є:

– збільшення надходжень до міського бюджету внаслідок прийняття запропонованого проекту рішення селищної ради;

– в зв’язку з тим, що проект регуляторного акту оприлюднюється на офіційному сайті об’єднаної   територіальної громади, рівень поінформованості платників податку високий.

 

Досягнення цілі державного регулювання, задля якого пропонується акт, може бути охарактеризовано наступними кількісними та якісними показниками, значення яких має змінитися за вимірюваний період:

Назва показника Одиниця виміру Зараз 6 місяців 1 рік 3 роки
1 Розмір надходжень до державного бюджету, пов`язаних з дією акта грн. 0 0 0
2 Розмір надходжень до місцевих бюджетів, пов`язаних з дією акта грн. 173716 347432 0
3 Розмір надходжень до цільового фонду, пов`язаних з дією акта грн. 0 0 0
4 Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта од. 37 37 0
5 Розмір коштів, що витрачатимуться суб`єктами господарювання та/або фізичними особами, пов`язаними з виконанням вимог акта грн. 15406,16 30812,32 0
6 Час, що витрачатиметься суб`єктами господарювання та/або фізичними особами, пов`язаними з виконанням вимог акта год. 2,0 2,0 00
7 Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта % 100 100 0
8       37 37 0

 

 1. IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Строки проведення базового відстеження результативності дії регуляторного акта:

Через шість місяців після набрання чинності

Строки проведення повторного відстеження результативності дії регуляторного акта:

Через рік після набрання чинності

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статиcтичні

Цільові групи осіб, що обиратимуться для участі у відповідному опитуванні:

Фізичні особи-підприємці – платники єдиного податку, що здійснюють діяльність та зареєстровані на території Шалигинської ОТГ.

Управління фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради