Проект про затвердження методики розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади

Дата публікації: 05.09.2017


З метою ефективного використання майна комунальної власності  Шалигинської селищної  об’єднаної територіальної громади, переданого в оренду, розрахунку орендної плати за зазначене майно, пропорційного її з метою подальшого удосконалення орендних відносин, оптимізації надходжень до селищного бюджету, відповідно до пункту 2 статті 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Закону України «Про засади державної регуляторної політики  у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 року № 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» зі змінами,  керуючись статтею 25 та частиною шостою статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Методику розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади та пропорції її розподілу згідно з додатком.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Матосову Г.М.

 

 

Селищний голова                                                                                                                    Ю.В.Матвієнко

 

Методика

розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться

в комунальній власності Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади та пропорції її розподілу

 

 

 1. Методику розроблено на підставі частини 2 статті 19 Закону України «Про оренду державного і комунального майна», Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 №786 з метою вдосконалення та впорядкування єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду майна, що знаходиться в комунальній власності Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади за договорами оренди, які укладаються уповноваженим органом Шалигинської селищної ради  та з його дозволу – комунальними підприємствами, закладами, установами, організаціями, яким майно передано в господарське відання та оперативне управління.
 2. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем (Форма Типового договору в додатку 2 до Методики).

У разі, коли орендодавцем нерухомого майна (будинку, споруди, приміщення) та іншого окремого індивідуально визначеного майна є комунальне підприємство, заклад, установа, організація, розрахунки щодо розміру орендної плати погоджуються з уповноваженим органом Шалигинської селищної ради.

Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення.

 1. До плати за оренду індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов’язуються надавати орендарю комунальне підприємство, заклад, установа, організація, господарське товариство, на балансі яких перебуває це майно. Такі суми сплачуються орендарем окремо.
 2. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності:

– визначається розмір річної орендної плати;

– на основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку орендної плати –

останній місяць, за який визначено індекс інфляції, яка фіксується у договорі оренди;

– з урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди розраховується розмір орендної плати за перший та наступні місяці оренди.

У разі, коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності – на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

Розрахунок орендної плати за базовий місяць затверджується орендодавцем.

 1. Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна встановлюється за згодою сторін, але не менше як 10 відсотків вартості орендованого майна за результатами незалежної оцінки, а у разі, коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва, – не менш як 7 відсотків вартості орендованого майна за результатами такої оцінки.
 2. У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 7 цієї Методики) розмір річної орендної плати визначається за формулою:

Опл = (Вп х Сор) / 100;

де Опл – розмір річної орендної плати, грн.;

Вп– вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;

Сор – орендна ставка, визначена згідно з додатком до Методики.

Якщо орендоване нежитлове приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою:                         Вп = Вб : Пб х Пп,де

Вп – вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі (споруди), грн.;

Вб – вартість будівлі (споруди) в цілому (без вартості підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;

Пп– площа орендованого приміщення, кв.м;

Пб – площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), кв.м.

 1. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними закладами, установами, організаціями, які утримуються за рахунок державного та місцевого бюджетів; державними та комунальними закладами охорони здоров′я, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів; державними та комунальними телерадіоорганізаціями; редакціями державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об’єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв’язку, що їх розповсюджують; Товариством Червоного Хреста України та його місцевими організаціями; асоціаціями органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 гривню.

Орендна плата у розмірі, встановленому згідно з абзацом першим цього пункту, не застосовується у разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації:

– рекламного та еротичного характеру;

– заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

– в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;

– заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.

 1. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, і прибудинкової території, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині – пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі.
 2. Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою:

Опл.міс = (Опл./12)х Ідо х Ім,де Опл.міс – розмір орендної плати за місяць, грн.;

Опл– розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, грн.;

Ідо – індекс інфляції за період з дати проведення незалежної або стандартизованої оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати;

Ім – індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.

Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди.

 1. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

11.Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі оренди.

 1. Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.
 2. Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від дня одержання його письмової заяви.
 3. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.

Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах, застосованих при визначенні розміру орендної плати, і погоджується з орендодавцем.

Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно.

Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди та тією її частиною, що отримує орендар, погоджується з орендодавцем і перераховується орендарем до селищного бюджету.

Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

Контроль за перерахуванням зазначеної різниці до селищного бюджету здійснюється орендодавцем. У разі, якщо передача майна в суборенду призводить до зменшення розміру орендної плати, перерахунок орендної плати не проводиться.

 1. У разі якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об’єкта оренди була зроблена більш як за три роки до цього, для продовження (поновлення) договору оренди провадиться оцінка об’єкта оренди.
 2. У разі коли орендодавцем майна є орган, якому селищною радою надані повноваження щодо здачі в оренду комунального майна, орендна плата спрямовується у розмірі 100 відсотків до селищного бюджету.

У разі, коли орендодавцем майна є комунальні підприємства, заклади, установи, організації Шалигинської селищної ради:

а) орендна плата за окреме індивідуально визначене майно (крім нерухомого) підприємства, установи, організації спрямовується комунальному підприємству, закладу, установі, організації;

б) за нерухоме майно – 70 відсотків орендної плати спрямовується комунальному підприємству, установі, організації, 30 відсотків до селищного бюджету. При цьому орендар сплачує 100 відсотків орендної плати орендодавцю, з яких 30 відсотків орендодавець перераховує до селищного бюджету.

Кошти, отримані підприємством, установою, організацією від здачі в оренду комунального майна, мають спрямовуватися на його відновлення та утримання в належному технічному стані.

 

 

Селищний голова                                                                                                                    Ю.В.Матвієнко 

 

 

    Додаток 1 до методики

розрахунку орендної плати

 

Орендні ставки за використання нерухомого майна, що знаходиться в комунальній власності Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади

 

№з\п Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням Орендна ставка, відсотків
1 Розміщення
  пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти 100
  фінансових установ, ломбардів, брокерських, інших контор (агентств нерухомості), банкоматів, терміналів систем миттєвих платежів 100
2 Розміщення операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до мережі Інтернет 50
3 Розміщення:
  ресторанів, кафе, барів з нічним режимом роботи 40
  торговельних об’єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату 40
4 Розміщення:
виробників реклами 30
  салонів краси, перукарень, соляріїв, кабінетів масажу та тренажерних залів у складі цих комплексів 30
  суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики 20
  приватних закладів охорони здоров’я 20
5 Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності 25
6 Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів 22
7 Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об’єктів нерухомості 21
8 Розміщення:
  майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів 20
  майстерень з ремонту ювелірних виробів 20
  аптечних кіосків, пунктів у закладах охорони здоров’я 20
  торговельних об’єктів з продажу окулярів, лінз, скелець, оптичних приладів 20
  торговельних об’єктів з продажу алкогольних та тютюнових виробів 20
  торговельних об’єктів з продажу промислових товарів, що були у використанні 20
  суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування 20
  суб’єктів господарювання, що надають послуги, пов’язані з переказом грошей 20
  редакцій засобів масової інформації: 20
  шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів 20
9 Розміщення
  транспортних підприємств з перевезення вантажів 18
  турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків 18
  торговельних об’єктів з продажу: 18
  – непродовольчих та продовольчих товарів 18
  – авто товарів 18
  – відео – та аудіо продукції 18
  офісних приміщень 18
  антен 18
10 Розміщення:
  бірж, що мають статус неприбуткових організацій 15
  кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи 15
  ветеринарних лікарень, лабораторій ветеринарної медицини 15
  складів 15
  суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування грибів, овочів, квітів та інших культур 15
  торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари 15
  кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи 15
11 Розміщення:
  закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцях 13
12 Розміщення:
  суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур’єрська служба) 12
  стоянок для автомобілів 12
13 Розміщення:
  комп’ютерних клубів та Інтернет-кафе 10
  ветеринарних аптек 10
  приватних навчальних закладів 10
  приватних дошкільних закладів 10
  державних та комунальних закладів освіти, що здійснюють діяльність на госпрозрахунковій основі 10
  торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами 10
  торговельних об’єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео – та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів 10
  закладів фізичної культури і спорту, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту 10
  суб’єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи 10
  редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у пункті 7 Методики та пункті 8 цього додатка 10
  ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів 10
  фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи 10
14 Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі 10
15 Розміщення:
  кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи 20
  аптек, що реалізують готові ліки 20
  перукарень 20
16 Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні 7
17 Розміщення:
  їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи 6
  об’єктів поштового зв’язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв’язку 6
  суб’єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень 6
  майстерень з ремонту електропобутових товарів, радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури 6
18 Розміщення:
  державних закладів охорони здоров’я, що частково фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів 5
  фізкультурно-оздоровчих закладів для дітей та молоді, дитячих клубів 5
  лазень, пралень загального користування 5
  торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою 5
  відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги 5
  науково-дослідних установ, крім бюджетних 5
  майстерень з ремонту та пошиття одягу і трикотажних виробів 5
  місць загального користування 5
19 Розміщення:
  їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах та військових частинах 4
  громадських вбиралень 4
  видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою 4
20 Розміщення:
  суб’єктів господарювання, що надають ритуальні послуги 4
21 Розміщення:
  аптек, які обслуговують пільгові категорії населення 2
  організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами 2
  бібліотек, архівів, музеїв 2
  торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян в межах площ, що використовуються з цією метою 2
22 Розміщення:
  державних та комунальних позашкільних навчальних закладів (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільних навчальних закладів, крім тих, що здійснюють діяльність на госпрозрахунковій основі 10
23 Використання незавершених будівництвом об’єктів (під інвестиційні зобов’язання орендаря) для їх добудови чи реконструкції 1
24 Розміщення творчих спілок, громадських, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:
  не більше  як 50 кв. метрів 3
  понад 50 кв. метрів 7
25 Розміщення:
  закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що утримуються за рахунок державного та інших, крім Шалигинського селищного,  бюджетів, зокрема центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної допомоги, центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді 1 грн. об′єкт
  комунальних закладів – засобів масової інформації 1 грн. об′єкт
  закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів 1 грн. об′єкт
  комунальних закладів – установ соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян 1 грн. об′єкт
  організацій інвалідів та ветеранів війни і праці на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності 1 грн. об′єкт
26 Інше використання нерухомого майна 15

 

Додаток 2 до Методики розрахунку

орендної плати

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР ОРЕНДИ

нерухомого комунального майна

 

смт Шалигине                                                                         «___» _________ 20__ року

 

Ми, що нижче підписалися, _______________________________________

(повна назва Орендодавця)

(далі – Орендодавець) в особі __________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

який діє на підставі ____________________________________, з одного боку, та

(положення, статут, довіреність тощо)

____________________________________________________________________

(повна назва Орендаря)

(далі – Орендар) в особі _______________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

який діє на підставі ___________________________________________________,

(статут, довіреність тощо)

з іншого боку, разом надалі «Сторони», уклали цей Договір, про наведене нижче:

 

1.Предмет Договору

 

1.1.Орендодавець передає, а Орендар приймає у строкове платне користування (в оренду) на умовах, визначених цим Договором, нерухоме майно, розташоване за адресою:. ______________ площею _________ кв.м, право на оренду яких Орендар набув на підставі ________________________________________________________________

Нерухоме майно передається в оренду  для ______________________________(цільове призначення)

2.Об’єкт оренди

 

2.1. Об’єктом оренди є нерухоме майно, а саме _______________________ загальною площею _______ кв.м, розміщене за адресою: __________________________(далі – Об’єкт оренди), що знаходиться на обліку в Орендодавця та перебуває на балансі _______________

__________________________________________ (далі – Балансоутримувач).

Технічна документація на Об’єкт оренди є додатком № 1 до цього Договору.

2.2. Вартість Об’єкта оренди станом на _________________ складає __________________________________________________________ тис.грн. відповідно до ________________________________________________________,

(назва документу)

який є Додатком №2 до цього Договору.

 

3.Умови передачі та повернення Об’єкта оренди

 

3.1. Орендар вступає у строкове платне користування Об’єктом оренди з моменту підписання акту приймання-передачі Об’єкта оренди, що є додатком    № 3 до цього Договору.

3.2. У разі припинення дії цього Договору Орендар зобов’язаний в триденний термін повернути Орендодавцеві Об’єкт оренди у стані, не гіршому, ніж він був одержаний, чи в інший термін, визначений за згодою Сторін, оформленій у письмовій формі.

3.3. Об’єкт оренди вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання Сторонами акту приймання-передачі.

3.4. Передача Об’єкта в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на Об’єкт оренди.

 

4.Орендна плата та розрахунки між сторонами

 

4.1. Орендна плата за Об’єкт оренди розраховується на підставі чинної Методики розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади (далі – Методика). Розрахунок орендної плати є додатком № 4 до цього Договору.

4.2. Нарахування орендної плати починається з дня підписання акту приймання–передачі Об’єкта оренди.

4.3. Орендна плата щомісячно перераховується Орендарем в термін не пізніше 15-го числа місяця, наступного за звітним.

4.4. Орендна плата спрямовується Орендарем на рахунок міського бюджету.

У випадку реєстрації Орендодавця платником податку на додану вартість, сума орендної плати збільшується на 20 %.

4.5. Відповідальність за перерахування орендної плати на належний рахунок у міський бюджет, визначений Орендодавцем, несе Орендар.

4.6. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї з Сторін у разі зміни Методики або внесення змін та доповнень до чинної Методики та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

4.7. За несвоєчасну або не в повному обсязі сплату орендної плати Орендар сплачує пеню до міського бюджету у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожний день прострочення, включаючи день оплати.

4.8. Нарахування орендної плати припиняється з дня наступного за днем підписання акту приймання-передачі Об’єкта оренди Орендодавцю.

4.9. У разі прострочення Орендарем сплати орендної плати протягом тридцяти днів, вона стягується за виконавчим написом нотаріуса у безспірному порядку.

 1. Права та обов’язки Орендаря

 

5.1. Орендар має право:

5.1.1. Вносити пропозиції Орендодавцеві щодо зміни умов цього Договору.

5.1.2. Здійснювати за рахунок власних коштів реконструкцію (технічне переоснащення, переобладнання тощо), перепланування та капітальний ремонт Об’єкта оренди тільки при наявності письмової згоди Орендодавця, за умови обґрунтування необхідності проведення цих робіт. Перелік необхідних документів для надання згоди визначає Орендодавець.

5.1.3. Залишати за собою проведені ним поліпшення Об’єкту оренди, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від Об’єкта оренди без заподіяння йому шкоди.

5.1.4 На переваги перед іншими претендентами на укладення договору оренди на новий строк після спливу строку цього Договору у разі, якщо Орендар належно виконував свої обов’язки за цим Договором.

Орендар, який бажає скористатися переважним правом на укладення договору оренди, зобов’язаний повідомити про це Орендодавця за один місяць до спливу строку дії цього Договору. Умови договору на новий строк встановлюються за домовленістю сторін. У разі недосягнення домовленості щодо плати та інших умов договору, переважне право наймача на укладення договору втрачається.

5.2. Орендар зобов’язаний:

5.2.1. Використовувати Об’єкт оренди тільки за цільовим призначенням у відповідності до цього Договору.

5.2.2. Привести Об’єкт оренди в належний стан, в термін 60 днів, постійно підтримувати його.

Підтримувати Об’єкт оренди в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки.

5.2.3. Здійснювати витрати, пов’язані з утриманням Об’єкта оренди. Протягом 30 робочих днів після підписання цього Договору укласти окремі угоди на тепло-, електро-, газо-, водопостачання, водовідведення, вивіз сміття та експлуатаційні витрати з відповідними обслуговуючими підприємствами або укласти з Балансоутримувачем Об’єкта оренди договори про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання Об’єкта оренди та надання відповідних комунальних послуг.

5.2.4. Протягом 10 робочих днів після укладення цього Договору застрахувати Об’єкт оренди не менше, ніж на його вартість за звітом про незалежну оцінку, на користь Орендодавця, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження Об’єкта оренди, у порядку, визначеному законодавством, і надати Орендодавцю копії страхового полісу, копію договору і платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк дії цього Договору Об’єкт оренди було застраховано.

5.2.5. Сплачувати орендну плату за Об’єкт оренди у розмірі та у термін згідно з цим Договором на відповідний рахунок селищного бюджету. Самостійно відслідковувати зміни рахунку селищного бюджету, на який Орендарем спрямовується орендна плата.

5.2.6. Здійснювати звірку розрахунків та платежів орендної плати із Орендодавцем не менш ніж один раз на квартал з підписанням акту звірки.

5.2.7. За наявності інженерних мереж не допускати пошкоджень систем постачання тепла, води, газу та електроенергії на Об’єкті оренди. При виникненні таких пошкоджень з вини Орендаря проводити ремонт за власні кошти. Ці витрати не можуть бути віднесені до поліпшень Об’єкта оренди.

5.2.8. Своєчасно здійснювати за власний рахунок капітальний ремонт Об’єкта оренди. Ця умова не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень Об’єкта оренди і не тягне за собою зобов’язання Орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень. У разі, якщо Орендар подає заяву на погодження Орендодавцем здійснення невід’ємних поліпшень Об’єкта оренди, він зобов’язаний надати експертний висновок на проектно-кошторисну документацію на здійснення невід’ємних поліпшень.

У разі здійснення з дозволу Орендодавця реконструкції (перепланування) Об’єкта оренди, що призвела до зміни конструктивних елементів приміщення, замовити за свій рахунок у спеціалізованому підприємстві технічний паспорт на це приміщення і не пізніше 3-х місяців після закінчення ремонтних робіт надати його Орендодавцю.

5.2.9 У разі припинення цього Договору повернути Орендодавцеві Об’єкт оренди у відповідності до розділу 3 цього Договору та відшкодувати Орендодавцеві збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) Об’єкта оренди з вини Орендаря.

5.2.10. Надавати можливість Орендодавцю в будь-який час здійснювати перевірку виконання умов цього Договору, в присутності Орендаря або його представника.

5.2.12. Письмово, рекомендованим листом або нарочно, у двадцятиденний термін повідомляти Орендодавця про зміну поштової та юридичної адрес, реквізитів, коду ЄДРПОУ, складу засновників, номерів телефонів, e-mail, директора та головного бухгалтера.

5.2.13. Передавати у суборенду Об’єкт оренди або його частину лише з письмового дозволу Орендодавця.

5.2.14. Оформити у встановленому законодавством порядку право користування земельною ділянкою, на якій розташований Об’єкт оренди.

5.2.15. Забезпечувати можливість доступу до інженерних мереж, які розташовані в Об’єкті оренди або до яких доступ можливий тільки через Об’єкт оренди, представників організацій, які здійснюють їх обслуговування, у разі виникнення аварійної ситуації або можливості її виникнення.

5.2.16. У разі, якщо Об’єкт оренди є пам’яткою архітектури, в термін, що не перевищує двох місяців з дати підписання акту приймання-передачі Об’єкта оренди, укласти  з управлінням архітектури та містобудування Сумської міської ради охоронний договір та надати Орендодавцю його копію.

5.2.17. Нести відповідальність за виконання своїх обов’язків, передбачених цим Договором.

5.2.18. Прийняти від Орендодавця Об’єкт оренди одночасно з підписанням цього Договору відповідно до розділу 3;

5.2.19. Передати Орендодавцю Об’єкт оренди у разі припинення цього Договору відповідно до розділу 3.

 

 1. Права та обов’язки Орендодавця

 

6.1. Орендодавець має право:

6.1.1. У будь-який час здійснювати перевірку виконання умов цього Договору, контролювати стан, відповідність цільового призначення, напрями та ефективність використання Об’єкта оренди.

6.1.2. Вимагати від Орендаря дострокового розірвання цього Договору та відшкодування збитків, якщо:

а) Орендар без дозволу Орендодавця передав Об’єкт оренди або його частину в користування іншій особі;

б) Орендар не привів Об’єкт оренди в належний стан у встановлений цим Договором термін;

в) Об’єкт оренди не використовується Орендарем протягом трьох місяців з моменту прийняття Об’єкту оренди за актом приймання-передачі;

г) Орендар не виконує або не повністю виконує грошове зобов’язання протягом трьох місяців підряд;

д) у разі невиконання Орендарем інших зобов’язань за цим Договором.

6.1.3. Вимагати змін умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

6.1.4. Вимагати сплати неустойки у розмірі, встановленому цим Договором.

6.2. Орендодавець зобов’язаний:

6.2.1. Передати Орендарю Об’єкт оренди одночасно з підписанням цього Договору відповідно до розділу 3;

6.2.2. Прийняти від Орендаря Об’єкт оренди у разі припинення цього Договору відповідно до розділу 3.

 

7.Майнова відповідальність сторін

 

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з цим Договором та чинним законодавством України.

7.2. Орендодавець не відповідає за зобов’язаннями Орендаря. Орендар не відповідає за зобов’язаннями Орендодавця. Орендар відповідає за своїми зобов’язаннями і за зобов’язаннями, за якими він є правонаступником, виключно власним майном. Стягнення за цими зобов’язаннями не може бути звернене на Об’єкт оренди.

7.3. Спори, які виникають за цим Договором або в зв’язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку. Шкода, заподіяна Орендарем Об’єкту оренди, відшкодовується ним в повному обсязі.

 

 1. Обставини, що виключають відповідальність

 

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, у випадку, якщо це сталось внаслідок обставин непереборної сили, які безпосередньо вплинули на виконання цього Договору.

8.2. Під такими обставинами в цьому Договорі слід розуміти будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч бажанням Сторін, і які неможливо передбачити або уникнути, включаючи: військові дії, суспільні заворушення, природні катаклізми, епідемії, пожежі, повені, підтверджені документально відповідними компетентними органами.

8.3. Сторона, яка не має можливості належним чином виконувати свої зобов’язання по цьому Договору, зобов’язана негайно, а у випадку неможливості – негайно після того, як це стане можливим, повідомити іншу Сторону про існуючі для цього перешкоди (обставини, що виключають її відповідальність).

8.4. Якщо обставини, що виключають відповідальність діють більш 1 (одного) місяця, будь-яка із Сторін вправі розірвати цей Договір в односторонньому порядку шляхом направлення письмового повідомлення іншій Стороні за 30 (тридцять) днів до дати такого розірвання.

 

 1. Строк дії Договору, умови і порядок внесення змін і доповнень,

припинення та продовження Договору

 

9.1. Строк дії цього Договору встановлюється з ___________ по ________________.

9.2. У разі реорганізації Орендаря останній повинен впродовж десяти робочих днів після дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців надати Орендодавцеві документи, що підтверджують правонаступництво, і письмову заяву про зміну сторони у цьому Договорі.

9.3. У разі зміни власника Об’єкта оренди до нового власника переходять права та обов’язки Орендодавця. Реорганізація Орендодавця не є підставою для зміни умов або припинення цього Договору.

9.4. У разі припинення цього Договору Орендар вправі залишити за собою проведені ним поліпшення Об’єкта оренди, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від Об’єкта оренди без його пошкодження. Ці поліпшення визнаються окремим майном, яке належить Орендареві на праві власності.

9.5. Якщо Орендар за рахунок власних коштів здійснив за згодою Орендодавця поліпшення Об’єкта оренди, які неможливо відокремити від Об’єкта оренди інакше як із завданням йому шкоди, то у разі припинення цього Договору ці поліпшення залишаються у власності територіальної громади міста Суми і компенсації не підлягають.

9.6. Вартість поліпшень Об’єкта оренди, зроблених Орендарем без згоди Орендодавця, які не можуть бути відокремленими від нього інакше як із завданням йому шкоди, компенсації не підлягає. Ці поліпшення є власністю  об’єднаної територіальної громади.

9.7. Договір припиняється внаслідок:

 • закінчення строку, на який його було укладено;
 • загибелі Об’єкта оренди;
 • достроково за рішенням суду;
 • достроково за взаємною згодою Сторін;
 • банкрутства Орендаря;
 • приватизації Об’єкта оренди Орендарем (за участю Орендаря);
 • ліквідації Орендаря – юридичної особи;
 • смерті Орендаря (якщо Орендарем є фізична особа).

9.8. При відсутності заяви однієї із Сторін про припинення або зміну умов цього Договору протягом одного місяця після закінчення терміну дії цього Договору він вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені цим Договором.

9.9. У разі неповернення Об’єкту оренди після припинення цього Договору у встановлений Орендодавцем термін Орендар має сплатити за кожний прострочений день штраф у подвійному розмірі від передбаченого цим Договором розміру орендної плати.

9.10 Листи, які направлені Орендодавцем Орендарю на юридичну адресу, зазначену в договорі, вважаються такими, що вручені належним чином.

9.11. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

9.12. Договір складено у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу: два примірники – Орендодавцю, один примірник – Орендарю.

9.13. Додатки № 1,2,3 до цього Договору є його невід’ємними і складовими частинами.

9.14. Всі зміни та доповнення до цього Договору вносяться в письмовій формі. Такі зміни та доповнення додаються до цього Договору та є його невід’ємними частинами.

 

 1. Юридичні реквізити сторін:

 

 Орендодавець:                                                                                                 Орендар: