Про внесення змін до Програми розвитку малого та середнього підприємництва в Шалигинській об’єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки

Дата публікації: 09.11.2018


ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА  рада

ГЛУХІВСЬКОГО Району СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

15.11.2018 року                                смт Шалигине

 

Про внесення змін до Програми розвитку 

малого та середнього підприємництва в    

Шалигинській об’єднаній  територіальній громаді 

 на 2017-2020 роки

 

З метою створення сприятливих умов для здійснення і зростання малого та середнього підприємництва, враховуючи рішення Сумської обласної ради від 19.10.2018р.«Про внесення змін до Програми розвитку   малого та середнього   підприємництва в Сумській області на 2017-2020 роки», керуючись статтями 5,10 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого та середнього підприємництва в Україні», пунктом 22 статті 26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,селищна рада ВИРІШИЛА:

Унести зміни до  Програми розвитку малого та середнього підприємництва в Шалигинській об’єднаній територіальній громаді на 2017-2020 (далі – Програма), затвердженої рішенням Шалигинської селищної ради від 26.10.2017 року (зі змінами від 03.04.2018):

  1. У додатку 2 до Програми «Правила надання часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами малого підприємництва у державних банківських установах» згідно з додатком до цього рішення
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку .

 

Селищний голова                                                                                                                             Ю.В.Матвієнко

        

 

                                                                                                                                           Додаток

                                                                                   до рішення селищної ради

                                                            сьомого скликання від

15.11.2018р

 

 

Зміни до правил

надання часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами,

отриманими суб’єктами малого підприємництва

у державних банківських установах

 

  1. У додатку 2 до програми «Правила надання часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами малого підприємництва у державних банківських установах» (далі – Правила) викласти у новій редакції:

1.1 Пункти 2.2, 2.4, 2.5:

«2.2.  Загальний обсяг Компенсації за період дії Програми за рахунок селищного бюджету та обласного бюджету складає не більше 250 тис. грн на одного Суб’єкта підприємництва за всіма його Кредитами ( не більше, ніж 125 тис. гривень за рахунок обласного бюджету)»

«2.4.За рахунок коштів селищного бюджету Суб’єкту підприємництва надається Компенсація у розмірі 40% (сорок відсотків) Максимальної відсоткової ставки, що передбачається відповідною Місцевою програмою, але не більше ніж 125 тис. гривень  на одного Суб’єкта підприємництва за всіма його Кредитами.

2.5. За рахунок коштів обласного бюджету Суб’єкту підприємництва надається Компенсація у розмірі 40% (сорок відсотків) Максимальної відсоткової ставки з урахуванням умов, передбачених п.1.5.цих Правил,  але не більше ніж 125 тис. гривень  на одного Суб’єкта підприємництва за всіма його Кредитами».

1.2. Частини першу, другу та третю пункту 3.4:

«Фонд після прийняття поданих Суб’єктом підприємництва документів, визначених пунктом 3.3 цих Правил, зобов’язаний отримати від Шалигинської селищної ради письмове підтвердження прийняття Місцевої програми та  виконання вимог, зазначених у п.2.11 цих Правил.

Фонд отримує таке підтвердження щоразу при поданні кожним Суб’єктом підприємництва документів, незважаючи на можливу наявність підтверджень, отриманих раніше від селищної ради.

Фонд може отримувати зазначене вище підтвердження один раз при поданні пакетів документів від кількох Суб’єктів підприємництва.»

2.У пункті 3.3:

2.1 Підпункт б) пункту 3.3 після слів «отримання кредиту» доповнити словами «(за наявності)».

2.2 Підпункт г) після слів «укладеними з Банком» доповнити словами «або про погашення Кредиту».

2.3. Підпункт  і) доповнити частиною другою такого змісту:

«У заяві Суб’єкт господарювання також зобов’язаний зазначити інформацію про середню кількість працівників, які працювали в нього за звітний період (календарний рік) та інформацію про всю незначну державну допомогу, отриману ним протягом останніх трьох років, її форму та мету.»

  1. У пункті 3.10:

3.1.Частини п’яту, шосту, сьому виключити.

3.2. Доповнити частиною п’ятою такого змісту:

«Про дату, час та місце засідання місцевої конкурсної комісії селищною радою інформується Фонд.»

  1. У пункті 3.18:

4.1. Підпункт г) пункту 3.18 після слів «укладеними з Банком» доповнити словами «або про дострокове погашення Кредиту».

4.2. Підпункти в), д) виключити.

  1. Пункт 3.23. викласти в новій редакції:

«3.23. Суб’єкт підприємництва за розгляд заяви, зазначеної у п. 3.3 цих Правил, сплачує Фонду,за надання послуг відповідно до цих Правил, комісійний платіж – 25 (двісті п’ятдесят) гривень за кожну заяву Суб’єкта підприємництва – у термін не раніше виконання вимог п.3.4 цих Правил,але до моменту виконання вимог п. 3.6 цих Правил.

Дохід від сплати Суб’єктами  підприємництва комісійного платежу використовується Фондом на фінансування своєї поточної діяльності».

  1. У пункті 3.24. слова «будь –якими державними та недержавними банківськими установами» замінити словами «Банком за кредитним договором, за яким отриманий Кредит, та за іншими договорами про надання банківських послуг, укладеними з цим Банком».
  2. У додатку Б до Правил:

7.1.У частині  другій пункту 10 слова «але не рідше 1 (одного) разу на календарний квартал» виключити.

7.2. Пункт 11 викласти у новій редакції:

«11. Організаційною формою роботи Комісії є засідання. Засідання Комісії вважаються правомочними у разі присутності на ньому більшості членів від її затвердженого загального кількісного складу (тобто не менше 5 членів).

У разі відсутності кворуму засідання Комісії переноситься. Дату,час та місце проведення перенесеного засідання визначає голова Комісії.

Інформація про дату, час та місце проведення перенесеного засідання Конкурсної комісії доводиться до відома членів Комісії, Суб’єктів підприємництва, які подали заявки на участь у конкурсному відборі, та Фонду шляхом направлення листів електронною поштою та (або) у телефонному режимі.»

  1. У додатку Б до Правил:

8.1. У частині другій пункту 10 слова «але не рідше 1 (одного) разу на календарний квартал» виключити.

9.У додатку Г до Правил:

9.1. У розділі 2 «Умови надання компенсації» :

9.1.1. Підпункт 2.1.8. пункту пункту 2.1 слова «державними та недержавними банківськими установами» замінити словами «Банком за іншими договорами про надання банківських послуг, укладеними з цим банком».

9.1.2.Пункт 2.6. виключити.

9.2. У розділі 3 «Порядок виплати компенсації»:

9.2.1. У пункті 3.1. слова «сума комісійного платежу за перерахування траншу Компенсації, яку має сплатити Суб’єкт підприємництва на користь Фонду, у розмірі 1% (один відсоток) від суми траншу» виключити.

9.2.2. Підпункти 3.3.3., 3.3.5., 3.3.8. пункту 3.3. виключити, а підпункти 3.3.4., 3.3.6., 3.3.7. вважати відповідно  підпунктами 3.3.3., 3.3.4., 3.3.5.

9.2.3. Пункт 3.6. виключити.

9.3. У розділі 4 «Права та обов’язки Сторін»:

9.3.1.Підпункт 4.1.1., 4,1,5. Пункту 4.1. виключити, а підпункти 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4. вважати відповідно підпунктами 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3.

9.3.2.Підпункт 4.4.4. пункту 4.4 виключити, а підпункт 4.4.5. вважати підпунктом 4.4.4.

9.3.3.Розділ 4 «Відповідальність сторін» вважати розділом 5 із відповідною зміною нумерації пунктів всього розділу, розділ 5 «Строк дії Договору та інші умови» – розділом 6 із відповідною зміною нумерації пунктів цього розділу.