Monthly Archives: Вересень 2018


0113210

0113240

0116010

0117310

0117320

0117370

0117461

0116086

0117360

0117670

0117320

0118310

0110150

0112113

0112146

0114030

0114060

0116030

0117610

0117690

0118830

 

 

 

0610160

0611010

0611020

0611160

0613240

0615060

0617690

0611010

0613140

0617320

0617370

1218311

0210160

1213210

1210160

1216013

0216030

1216030

0217362

0217670

1218311

Наказ 35 від 26 06 2018

13 вересня  2018 року о  10 – 00 в приміщенні КЗ «Шалигинський  міський будинок культури» відбудеться 22  сесія селищної  ради 7 скликання.

 

Continue reading

ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

19.05.2017                                                              смт.Шалигине                                                                         №

 

Про Програму розвитку фізичної культури і спорту

в Шалигинській селищній раді на 2017-2020 роки

 

Відповідно до Програми розвитку фізичної культури і спорту в Сумській області на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської обласної ради від 22.12.2016 року, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою пропаганди здорового способу життя та залучення різних верств населення громади до занять фізичною культурою та спортом, селищна рада ВИРІШИЛА:

1.       Затвердити програму розвитку фізичної культури і спорту в Шалигинській селищній раді на 2017-2020 роки (додається).

2.   Відділу освіти, молоді та спорту Шалигинської селищної ради залучати до реалізації заходів програми розвитку фізичної культури і спорту підприємства різних форм власності, що розташовані на підвідомчій території, громадські, благодійні організації та фонди.

3.   Організацію та координацію дій по виконанню програми покласти на відділ освіти, молоді та спорту селищної ради (начальник Абрютін Р.В.).

Контроль за виконанням даної програми покласти на постійну комісію селищної ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення.

 

Селищний голова                                                                                                                          Ю.В.Матвієнко

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО рішення сесії

селищної ради від 19.05.2017 року

 

 

 

 

Програма розвитку фізичної культури і спорту в Шалигинській

селищній раді на 2017-2020 роки

 

 

 

1.    Паспорт

Програми розвитку фізичної культури і спорту
в Шалигинській селищній раді на 2017-2020 роки
(далі – Програма)

1.Ініціатор розроблення Програми
Відділ освіти, молоді та спорту Шалигинської селищної ради
2.Дата, номер і назва роз­порядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми
Рішення виконавчого комітету Шалигинської селищної ради від 19.05.2017 №29
3.Розробник Програми
Відділ освіти, молоді та спорту Шалигинської селищної ради
4.Відповідальний виконавець Програми
Відділ освіти, молоді та спорту Шалигинської селищної ради
6.Термін реалізації Програми
2017- 2020 роки
7.Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у вико­нанні Програми
Бюджет селищної об’єднаної територіальної громади

2.     Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

На сучасному етапі розвитку фізичної культури і спорту в сільській об’єднаній територіальній громаді виникає потреба у розв’язанні таких проблем, як:

знецінення традиційних моральних цінностей у зв’язку з пропагандою жорстокості, насильства, зокрема через засоби масової інформації, що негативно впливає на патріотичні переконання громадян України;

обмежена рухова активність, нераціональне та незбалансоване харчування, асоціальна поведінка у суспільстві;

низький рівень ресурсного забезпечення дитячо-юнацького спорту; відсутність спортивної інфраструктури, спроможної задовольнити потреби населення у щоденній руховій активності відповідно до фізіологічних потреб, зокрема осіб з обмеженими фізичними можливостями;

недостатній рівень забезпечення спортивним інвентарем та обладнанням навчальних закладів;

низький рівень проведення засобами масової інформації інформаційно- роз’яснювальної роботи серед населення щодо усвідомлення цінності здоров’я, відповідального ставлення батьків до виховання своїх дітей та відсутність ефективної системи стимулювання населення до збереження здоров’я.

Комплексне розв’язання існуючих проблем можливе шляхом розроблення, затвердження та виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту в Шалигинській селищній раді на 2017-2020 роки (далі – Програма).

3.     Мета Програми

Метою Програми є відведення фізичній культурі і спорту в Шалигинській селищній раді провідної ролі як важливого фактора здорового способу життя, профілактики захворювань, формування гуманістичних цінностей, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості людини, виявлення резервних можливостей організму, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу держави у світовому співтоваристві.

4.     Шляхи і способи розв’язання проблеми.

Для розв’язання проблеми передбачається здійснити протягом 2017- 2020 років комплекс заходів, спрямованих на створення умов для:

забезпечення фізичного виховання і спорту в навчальних закладах усіх типів, за місцем роботи, проживання та в місцях масового відпочинку населення;

підтримки масового, дитячого, дитячо-юнацького, спорту інвалідів та ветеранів;

забезпечення розвитку олімпійських, неолімпійських видів спорту, видів спорту інвалідів;

популяризації рухової активності як невід’ємного фактора здорового способу життя;

поліпшення організаційного, нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту.

Розв’язання проблем здійснюватиметься, зокрема, шляхом:

створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності різних груп населення для зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів, здібностей та індивідуальних особливостей;

популяризації здорового способу життя та подолання суспільної байдужості до здоров’я населення;

підтримки та розвитку олімпійського, неолімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху;

розбудови спортивної інфраструктури, у тому числі будівництва та модернізації спортивних споруд, із залученням коштів інвесторів.

5.     Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених в бюджеті селищної об’єднаної територіальної громади, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг фінансування Програми, зокрема за рахунок коштів селищної об’єднаної територіальної громади, визначається щороку, виходячи з фактичних можливостей бюджету, а також з урахуванням конкретизації завдань за результатами виконання Програми за попередній період.

Ресурсне забезпечення Програми наведено в додатку 1.

6.     Завдання і заходи Програми

Напрями діяльності та заходи Програми наведено в додатку 2.

7.     Результативні показники Програми

Виконання Програми дасть можливість:

підвищити рівень охоплення населення руховою активністю на 1-2 відсотки щороку;

створити умови для соціальної адаптації та реабілітації інвалідів і осіб з обмеженими фізичними можливостями;

підвищити рівень готовності молоді до служби у Збройних Силах та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів, правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних службах з метою захисту суверенітету та незалежності держави;

підвищити рівень заінтересованості дітей та молоді до соціальних, профілактичних акцій, спрямованих на мотивацію свідомого ставлення до власного здоров’я;

підвищити рівень поінформованості та обізнаності різних груп населення щодо формування здорового способу життя та профілактики негативних явищ серед дітей та молоді;

залучити не менше 14 відсотків дітей та молоді віком від 6 до 18 років до занять у спортивних секціях;

забезпечити підвищення професійних знань, фахового рівня та вміння працювати в нових соціально-економічних умовах, а також здійснення контролю за станом здоров’я, профілактикою травматизму, захворювань та якістю наданих медичних послуг.

8.     Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію дій між виконавцями Програми та контроль за її виконанням здійснює відділ освіти, молоді та спорту Шалигинської селищної ради.

Відділ освіти, молоді та спорту Шалигинської селищної ради щороку до 25 грудня надає узагальнену інформацію про виконання цієї Програми Шалигинському селищному голові та постійній комісії селищної ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення.

 

Додаток 1 до програми

Додаток 2 до програми

 

 

 

 

 

 

 

ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

31.01.2017                                                               смт.Шалигине                                                                    №

 

Про Програму підтримки
комунального підприємства
«Турбота» на 2017 рік

Розглянувши поданий виконавчим комітетом селищної ради проект
Програми підтримки комунального підприємства «Турбота» на 2017 рік, на
виконання Закону України «Про Загальнодержавну програму реформування і
розвитку житлово-комунального господарства», Закону України «Про питну
воду та питне водопостачання», та з метою забезпечення населення об’єднаної
територіальної громади якісною питною водою, відповідно до статті 25, пункту
22 частини першої статті 26, статті 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» Шалигинська селищна рада ВИРІШИЛА:

1.   Затвердити Програму підтримки комунального підприємства«Турбота» (додається).

2.  Управлінню фінансів та економічного розвитку селищної ради передбачити відповідні асигнування для здійснення заходів Програми.

3.Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію
селищної ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства,земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

 

Селищний голова                                                                                                                    Ю.В.Матвієнко

 

Програма

соціального захисту окремих категорій населення Шалигинської

селищної ради на 2017 рік

Зміст

 

1.     Паспорт Програми.

2.      Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

3.      Визначення мети Програми.

4.      Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джере; фінансування, строки та етапи виконання Програми.

5.      Перелік завдань, заходів Програми.

6.      Координація та контроль за ходом виконання Програми.

7.      Завдання та заходи виконання Програми

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

соціального захисту окремих категорій населення Шалигинської

селищної ради на 2017 рік

1. Ініціатор розроблення програми Селищна рада
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми Розроблено в порядку власної ініціативи
3. Розробник програми Виконавчий комітет селищної ради
4. Співрозробники програми  
5. Відповідальний виконавець Виконавчий комітет селищної ради,
6. Учасники програми Селищна рада
7. Термін реалізації програми 2017 рік
8. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) Бюджет селищної ради
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми 15,0 тис.грн.

2.     Визначення проблеми, на пов’язання якої спрямована Програма

На території селищної ради є найуразливіші соціальні групи, які потребують підвищеної уваги з боку суспільства та держави. Особливої уваги потребують малозабезпечені громадяни, які опинились в складних матеріальних умовах, пов’язаних з стихійним лихом чи непередбаченими ситуаціями, тривалою хворобою. За останні роки збільшилась кількість громадян, що потребують стороннього догляду, та зросла кількість звернень від малозабезпечених осіб, дітей-сиріт та дітей, що залишились без батьківського піклування.  Економічна    ситуація       спричинила виникнення категорій

непрацюючих, незастрахованих в системі соціального страхування осіб, поховання яких, у разі смерті, здійснюється за рахунок селищного бюджету.

У зв’язку з проведенням антитерористичної операції виникає потреба надання матеріальної підтримки сім’ям, члени яких мобілізовані до збройних Сил України.

3.     Мета Програми:

Головна мета програми – покращення життя людей. Соціальна підтримка найбільш вразливих верств населення: інвалідів, одиноких пенсіонерів, дітей – сиріт, задоволення потреб пільгової категорії населення, привернення уваги громадськості до проблем і потреб окремих громадян, формування в суспільстві гуманного шанобливого ставлення до малозабезпечених родин та окремих громадян, виділення коштів з бюджету селищної ради на фінансування компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги, виплата допомоги на поховання непрацюючих, незастрахованих в системі соціального страхування осіб, забезпечення пальним працівників міліції, що здійснюють виїзд з Глухівського МРВ УМВС України в Сумській області по факту смерті людини в Шалигинській об’єднаній територіальній громаді, виплата заробітної плати соціальним працівникам, які надають допомогу потребуючим верствам населення щодо оформлення документів для призначення державних допомог, субсидій, надання матеріальної підтримки ^ сім’ям, члени яких мобілізовані до збройних Сил України та інше.

4.    Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Для досягнення визначеної цією Програмою мети слід забезпечити:

•         Надання допомоги у разі стихійного лиха та непередбачених ситуацій, внаслідок чого заподіяно шкоди майну та здоров’ю постраждалих;

•         Надання одноразової грошової допомоги в зв’язку з тяжкою або тривалою хворобою, скрутним матеріальним становищем;

•         Виплата допомоги на поховання осіб, незастрахованих в системі соціального страхування;

•         Забезпечення пальним працівників міліції, що здійснюють виїзд з Глухівського МВ УМВС України в Сумській області по факту смерті

людини в Шалигинській об’єднаній територіальній громаді;

•    Надання матеріальної підтримки сім’ям, члени яких мобілізовані до » збройних Сил України.

Фінансування допомоги здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету.

Обсяг фінансування програми визначається, виходячи з можливостей бюджету.

Строк виконання програми – 2017 рік.

 

5. Перелік завдань, заходів Програми.
Заходи Необхідні документи Відповідальний виконавець, підстава для виплат Сума виплат
1. Надання допомоги у разі стихійного лиха та непередбачених ситуацій, внаслідок чого заподіяно шкоди майну та здоров’ю постраждалих Заява, ксерокопії 1,2,11 сторінки паспорту, довідка про присвоєння коду, рахунок в установі банку, довідка чи акт що підтверджують факт стихійного лиха Виконавчий комітет селищної ради До 5000 грн. згідно рішення виконкому селищної ради
2. Надання одноразової грошової допомоги в зв’язку 3 тяжкою або тривалою хворобою, скрутним матеріальним становищем Заява, ксерокопії 1,2,11 сторінки паспорту, довідка про присвоєння коду, рахунок в установі банк, акт обстеження матеріально-побутових умов проживання, довідка про склад сім’ї, довідка про доходи, довідка з медичної установи Виконавчий комітет селищної ради До 1000 грн. один раз в два роки. Згідно рішення виконкому селищної ради
О Виплата допомоги на поховання осіб, незастрахованих в системі соціального страхування

Заява, ксерокопії 1,2,11 сторінки паспорту, довідка про присвоєння коду, рахунок в установі банку, оригінал витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання, копія свідоцтва про смерть, довідка з центру зайнятості, довідка яка підтверджує факт поховання, довідка про склад сім’ї

*

Виконавчий комітет селищної ради

Згідно рішення виконкому селищної ради

*

4. Вирішення проблем сімей, члени яких 1 мобілізовані до Збройних Сил України в зв’язку з проведенням анти терористичної операції Заява, ксерокопії 1,2,11 сторінки паспорту, довідка про присвоєння коду, рахунок в установі банку, оригінал довідки з військкомату про мобілізацію до Збройних Сил України Виконавчий комітет селищної ради Згідно рішення виконкому селищної ради

 

Допомога видається один раз на рік після перевірки факту надання допомоги з інших джерел. Повторне звернення із заявою щодо надання одноразової матеріальної допомоги можливе не раніше, ніж через 6 місяців після одержання допомоги (крім виняткових обставин).

 

6. Напрями діяльності та заходи Програми

 

Заходи

Строки

виконання

виконавець

Джерела

фінансу­

вання

Сума,

тис.гр

н.

Очікувані

результати

Надання допомоги у разі стихійного лиха та непередбачених ситуацій, внаслідок чого заподіяно шкоди майну та здоров’ю постраждалих 2017 рік

Виконавчий

комітет

селищної

ради

селищний

бюджет

5,0

Виконання

прийнятого

рішення

Надання одноразової грошової допомоги в зв’язку з тяжкою або тривалою хворобою, скрутним матеріальним становищем 2017 рік

Виконавчий

комітет

селищної

ради

селищний

бюджет

3,0

Виконання

прийнятого

рішення

Виплата допомоги на поховання осіб, незастрахованих в системі соціального страхування 2017 рік

Виконавчий

комітет

селищної

ради

селищний

бюджет

3,0

Надання

допомоги

Вирішення проблем сімей, члени яких мобілізовані до Збройних Сил України в зв’язку з проведенням анти терористичної операції 2017 рік

Виконавчий ” комітет селищної ради

•9

селищний

бюджет

4,0 Посилення уваги до вирішення проблем сімей, члени яких мобілізовані до Збройних Сил України в зв’язку 3 проведенням антитерорист. операції

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми здійснює виконком селищної ради, який інформує селищного голову та звітує про хід виконання Програми.

 

Селищний голова                                                                                                          Ю .В.Матвієко