ПРОГНОЗ селищного бюджету на 2020 та 2021 роки Загальна частина

Дата публікації: 26.12.2018


Прогноз селищного бюджету на 2020 та 2021 роки (далі ‒ Прогноз) розроблений  на основі норм  чинного Бюджетного  та  Податкового кодексів України, побудованих на принципах децентралізації фінансів, поліпшення умов ведення бізнесу та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування, з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 №546 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019 – 2021 роки», рекомендацій Міністерства фінансів України щодо складання проектів місцевих бюджетів на середньострокову перспективу, основних показників економічного і соціального розвитку об’єднаної територіальної громади, місцевих цільових програм, проекту селищного бюджету на 2019 рік.

Прогноз  визначає основні напрями дій в середньостроковій перспективі, які сприятимуть досягненню довгострокових стратегічних цілей.

Метою середньострокового бюджетного прогнозування є визначення фінансового ресурсу селищного бюджету на середньострокову перспективу, створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку об’єднаної територіальної громади та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики .

Основними завданнями Прогнозу є:

– планування реальних надходжень селищного бюджету на основі прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку об’єднаної територіальної громади з урахуванням зміни податкової бази і фактичного рівня відповідних надходжень;

– забезпечення самостійності селищного бюджету, зміцнення його фінансової спроможності, підвищення прозорості та ефективності управління бюджетними коштами;

– використання фінансових ресурсів таким чином, щоб отримати максимальний економічний ефект і вирішити найбільш нагальні та важливі завдання;

– послідовна та передбачувана бюджетна політика, яка дозволить забезпечити фінансову стабільність;

– прогнозованість та ефективність бюджетних видатків, що спрямоване на підвищення якості місцевих послуг;

– посилення бюджетної дисципліни і встановлення чітких правил гри, яких будуть дотримуватись всі учасники бюджетного процесу;

– активізація підприємницького потенціалу, зниження частки тіньової економіки для підвищення податкоспроможності;

– посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;

– забезпечення фінансування інвестиційних проектів (програм), що мають термін реалізації більше одного року;

– запровадження дієвих заходів з енергозбереження;

-покращення добробуту та якості життя населення.

Прогноз  ґрунтується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності бюджетної системи.

При здійсненні прогнозу селищного бюджету на 2020 – 2021 роки застосовані основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на відповідні роки за сценарієм 1, який використовувався під час розроблення проекту Державного бюджету України на 2019 рік та прогнозу Державного бюджету України на 2020 і 2021 роки:

  1. Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року): 2020 рік – 105,6%; 2021 рік − 105,0%.
  2. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270), які розраховано з урахуванням прогнозного зростання тарифів на енергоносії та прогнозного індексу цін виробників, на 2020 рік збільшено в середньому порівняно із 2019 роком на коефіцієнт 1,08, на 2021 рік порівняно із 2020 роком ‒ на 1,06.

3.Статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів.

  1. Фактичне виконання дохідної частини селищного бюджету за 10 місяців 2018 року.

Індикативні прогнозні показники селищного бюджету на 2020 та 2021 роки є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проектів селищного бюджету на 2020 рік та 2021 рік.

Можливі ризики невиконання прогнозних показників: при несприятливих зовнішніх факторах на економіку України і, як наслідок, на фінансово-економічну ситуацію регіону, можливе недосягнення запланованих темпів зростання фонду оплати праці, що призведе до невиконання прогнозних показників з податку на доходи фізичних осіб.

  1. Індикативні прогнозні показники селищного бюджету об’єднаної територіальної громади на 2020-2021 роки

Відповідно до прогнозних розрахунків власні доходи загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) селищного бюджету на 2020 рік становлять у сумі 20393,0 тис. грн, що на  1081,0 тис. грн. або на 5,6 відсотка більше, ніж передбачено на 2019 рік, та на 2021 рік – 21413,0 тис. грн, що на 1020,0 тис. грн, або на 5,0 відсотка більше, ніж прогнозується на 2020 рік.

Таблиця 1.

Індикативні прогнозні показники доходів селищного бюджету

на 2020 та 2021 роки

тис. грн
Код Найменування доходів 2020 рік 2021 рік
Загальний фонд Загальний фонд
10000000 Податкові надходження 20335,4 21352,4
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 12661,7 13294,4
11010000 Податок та збір на доходи  фізичних осіб 12661,0 13294,3
11020000 Податок на прибуток підприємств 0,3 0,3
13000000 Рентна плата за використання інших природних ресурсів 306,2 321,5
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентноє плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленоє в порядку рубок головного користування) 304,1 319,3
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення 2,1 2,2
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 52,6 55,2
14040000 Акцизний податок з реалізаціє суб’єктами господарювання роздрібноє торгівлі підакцизних товарів 52,6 55,2
18000000 Місцеві податки 7315,3 7681,1
18010000 Податок на майно 3825,6 4016,9
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельноє ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитловоє нерухомості 3,6 3,8
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельноє ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитловоє нерухомості 44,6 46,8
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 80,3 84,3
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 3452,1 3624,7
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 125,7 132,0
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 119,3 125,3
18050000 Єдиний податок   3 489,7 3664,2
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 27,5 28,9
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 633,6 665,3
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 2 828,6 2 970,0
20000000 Неподаткові надходження 57,6 60,6
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу 57,6 60,6
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 55,0 57,8
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 1,6 1,7
22090000 Державне мито 1,0 1,1
РАЗОМ 20393,0 21413,0

 

 

Код Найменування доходів 2020 рік 2021 рік
  Спеціальний фонд Спеціальний фонд
19010000 Екологічний податок 26,0 27,5
20000000 Неподаткові надходження 267,4 280,8
25000000 Власні надходження бюджетних установ 267,4 280,8
50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчоє влади 222,5 233,7
РАЗОМ 516,0 542,0
РАЗОМ доходів        20909,0        21955,0

 

Код Найменування доходів 2020 рік 2021 рік
Загальний фонд Загальний фонд
40000000 Офіційні трансферти 10150,0 10615,0
41040000 Дотації з місцевого бюджету 1260,3 1322,7
41030000 Субвенції з державного бюджету 8849,8 9292,3
ВСЬОГО доходів 31059,0 32570,0

 

 

Таблиця 2

Індикативні прогнозні показники бюджету на 2020-2021 роки                                         за видатками та кредитуванням

 

Код Найменування коду бюджетної класифікації Обсяг, тис.грн.
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)
  Загальний фонд разом, у т.ч.: 29825,8 31274,9
  1. Видатки: 29825,8 31274,9
0100 Державне управління 9014,2 9464,9
1000 Освіта 11708,3 12293,7
2000 Охорона здоров’я 921,3 967,4
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 294,8 309,5
4000 Культура і мистецтво 1467,1 1540,5
5000 Фізична культура і спорт 78,4 82,3
6000 Житлово-комунальне господарство 1077,8 1131,7
7100 Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство 364,3 382,5
7600 Інші програми та заходи, пов’язані з економічної діяльністю 29,6 31,1
8000 Інша діяльність 135,6 142,4
9130 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 190,6 200,1
9410 Субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції 3033,0 3184,7
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 1510,8 1544,1
2.Кредитування 0 0
8831 Надання кредитів 10,0 10,0
8832 Повернення кредитів -10,0 -10,0
  Спеціальний фонд разом, у т. ч.: 1233,2 1295,1
  1. Видатки: 1233,2 1295,1
0100 Державне управління 3,6 3,8
1000 Освіта 260,4 273,4
2000 Охорона здоров’я 72,9 76,5
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 3,4 3,6
6000 Житлово-комунальне господарство 464,8 488,1
7300 Будівництво та регіональний розвиток 179,5 188,5
7600 Інші програми та заходи, пов’язані з економічної діяльністю 222,6 233,7
8000 Інша діяльність 26,0 27,5
  Всього (видатки та кредитування) 31059,0 32570,0

Ключовим завданням бюджетної політики залишатиметься забезпечення макроекономічної стабільності, стійкості та збалансованості бюджетної системи.

Фінансування бюджетних видатків на період до 2021 року здійснюватиметься в рамках жорсткої економії бюджетних коштів. В цих умовах визначальним стане підвищення ефективності та результативності видатків, що відбуватиметься на основі їх пріоритетності та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.

У середньостроковому періоді бюджетна система України функціонуватиме на засадах Податкового і Бюджетного кодексів України в умовах реформи міжбюджетних відносин, побудованих на принципах децентралізації фінансів та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування, підвищення відповідальності учасників бюджетного процесу.

За видами діяльності головними завданнями бюджетної політики будуть такі.

Органи місцевого самоврядування

 

Пріоритетними завданнями апарату селищної ради та її виконавчих органів  є забезпечення здійснення повноважень, наданих Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими нормативно-правовими актами.

У 2020 – 2021 роках планується здійснити такі заходи: організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, виконавчих органів, депутатів, взаємодію і зв’язок з місцевими органами виконавчої влади.

Освіта

Пріоритетом розвитку галузі освіти буде забезпечення доступності високоякісної освіти для всіх громадян об’єднаної громади незалежно від місця їх проживання.

У 2020 та 2021 роках передбачається здійснити такі заходи:

– оптимізація мережі навчальних закладів з урахуванням демографічних і економічних реалій; – розвиток і підтримка системи роботи з обдарованою і талановитою молоддю, різнобічний розвиток індивідуальності дитини, її задатків і здібностей;

– створення належних умов для здобуття високоякісної освіти дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування,

– підвищення престижу та соціального статусу педагогічних працівників, стимулювання активної участі вчителів у становленні і розвитку освіти, популяризації кращих педагогічних здобутків і професійної майстерності;

– упровадження в навчальних закладах сприятливого середовища, спрямованого на збереження здоров’я учнів;

  • створення системи позашкільної освіти в громаді;

– модернізація матеріально-технічної та методичної бази загальноосвітніх навчальних закладів, підвищення якості освіти.

 

Основними результатами, яких планується досягти, є:

– збільшення рівня охоплення дітей дошкільною освітою;

– 100-відсоткове охоплення дітей повною загальною середньою освітою;

– підвищення рівня забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними комп’ютерними комплексами; підключення загальноосвітніх навчальних закладів до мережі Інтернет;

– створення сприятливих умов для якісного харчування учнів;

– приведення інформаційної компетентності учасників навчально-виховного процесу у відповідність із сучасними вимогами;

– підвищення якості надання освітніх послуг здібним та обдарованим учням;

– підвищення соціального статусу педагогічних працівників, які мають високі досягнення у роботі з учнівською молоддю;

– збільшення охоплення дітей  об’єднаної громади позашкільною освітою.

 

Охорона здоров’я

Пріоритетами розвитку галузі будуть забезпечення рівного і справедливого доступу населення до медичних послуг належної якості, запобігання та зниження рівня захворюваності, а також створення сприятливих для здоров’я умов життєдіяльності людини.

У 2020 та 2021 роках передбачається здійснити такі заходи:

– поліпшення здоров’я населення, забезпечення рівного і справедливого доступу всіх членів громади до медичних послуг належної якості;

– підвищення ефективності діяльності закладів охорони здоров’я,

– посилення профілактичної роботи та запровадження її нових форм;

– стимулювання медичних працівників за досягнення у проведеній лікувально-профілактичній роботі;

– покращення  матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я;

– забезпечення  закладів охорони здоров’я громади  кваліфікованими працівниками,

подальше впровадження  системи заохочення медичних працівників до роботи в закладах охорони здоров’я на території громади.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

– підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливості щодо його доступності та якості.

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Пріоритетними напрямками у галузі є забезпечення адресного характеру надання соціальної підтримки, підвищення рівня охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення при раціональному використанні бюджетних коштів, подальше реформування сфери надання соціальних послуг та соціального захисту.

У 2020-2021 роках передбачається здійснити такі заходи:

– створення на території об’єднаної громади територіального центру обслуговування одиноких непрацездатних громадян;

– підвищення рівня соціального захисту малозабезпечених верств населення;

– забезпечення захищеності інвалідів, сімей з дітьми, інших незахищених верств населення;

– підвищення ефективність соціальної роботи з сім’ями, молоддю;

– забезпечення права дитини на сімейне виховання, розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

– надання матеріальної допомоги постраждалим та сім’ям загиблих (померлих) при виконанні службового обов’язку під час проведення антитерористичної операції, а також соціальної підтримки учасникам антитерористичної операції;

Основними результатами, яких планується досягти, є:

-підвищення якості послуг закладів, що  надають соціальні послуги особам, що опинилися у складних життєвих обставинах;

-поліпшення матеріального стану незахищених верств населення.

Культура та мистецтво

 Пріоритетом розвитку у цій сфері є забезпечення рівності прав та можливостей громадян у створенні, використанні, поширенні культурних цінностей; збереження, примноження культурних надбань; створення умов для творчого розвитку особистості та підвищення культурного рівня громадян.

У 2020 та 2021 роках передбачається здійснити такі заходи:

– забезпечення збереження мережі та покращення матеріально-технічного стану закладів культури;

– розвиток і збереження національних традицій та звичаїв, нематеріальної культурної спадщини;

– проведення ремонтних робіт закладів культури;

– забезпечення та збереження кадрового потенціалу закладів культури Основними результатами, яких планується досягти, є:

– збільшення чисельності населення, охопленого культурно-дозвіллєвою діяльністю, бібліотечним обслуговуванням;

– покращення матеріально-технічної бази закладів культури;

– забезпечення високого рівня проведення фестивалів, конкурсів, свят;

Фізична культура і спорт

Пріоритетами розвитку у цій сфері є залучення широких верств населення до масового спорту, популяризація здорового способу життя.

У 2020 та 2021 роках передбачається здійснити такі заходи:

– підвищення рівня охоплення населення різних вікових і соціальних груп усіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;

– збереження і розвиток мережі спортивних споруд,

– удосконалення механізмів морального та матеріального заохочення високих спортивних результатів;

– оновлення спортивної матеріально-технічної бази  загальноосвітніх навчальних закладів.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

– підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, зміцнення здоров’я нації та попередження захворювань.

 

Комунальне господарство та благоустрій.

Пріоритетними завданнями житлово-комунального господарства є підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення, розвиток благоустрою в населених пунктах громади.

У 2020‒2021 роках передбачається здійснити такі заходи:

– підтримання в належному стані  водогонів та водопроводів;

– сприяння розвитку благоустрою: освітлення доріг, прибудинкових територій, скверів та інших місць з використанням енергозберігаючих світильників; збереження зелених насаджень, їх утримання в задовільному та упорядкованому  стані, створення та формування високо декоративних і ефективних в екологічному відношенні насаджень; охорона та благоустрій парків, річок і озер; обслуговування пам’ятних знаків та дощок, благоустрій кладовищ.

– вирішення питання щодо  збору та вивезення твердих побутових відходів.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

  • підвищити рівень забезпеченості населення комунальними послугами в необхідних обсягах, високої якості та за доступними цінами;
  • покращити рівень благоустрою населених пунктів.

Конкретні показники обсягу доходів та видатків на 2020 ‒ 2021 роки будуть уточнюватись залежно від реальних можливостей бюджету на відповідні роки.

 

Начальник управління фінансів

та економічного розвитку селищної ради                                                                    Н.ПОЛУШКІНА

 

 

Прогнозні показники на 2020-2021 роки      (переглянути/завантажити)