Monthly Archives: Серпень 2019


ЗВІТ

про базове відстеження результативності рішення сьомої сесії Шалигинської селищної ради від 25.06.2019 року «Про встановлення єдиного податку для фізичних осіб – підприємців при спрощеній системі оподаткування на території Шалигинської селищної ради на 2020 рік»

 1. Вид та назва регуляторного акту:

Рішення сьомої сесії Шалигинської селищної ради від 25.06.2019 року «Про встановлення єдиного податку для фізичних осіб – підприємців при спрощеній системі оподаткування на території Шалигинської селищної ради на 2020 рік».

 1. 2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності:

Управління фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради.

 1. Ціль прийняття регуляторного акта : 

– упорядкування відносин між органами місцевого самоврядування  з фізичними особами – підприємцями з питань сплати єдиного податку за видами господарської діяльності;

– удосконалення нормативно-правового документа з питання оподаткування суб’єктів господарювання з урахуванням змін у податковому законодавстві і підприємницькому середовищі;

–  забезпечення  законності здійснення підприємницької діяльності у відповідності з умовами застосування спрощеної системи оподаткування;

– можливість поповнення доходної частини селищного бюджету за рахунок стабільних надходжень від сплати єдиного податку.

 1. Строк виконання заходів з відстеження результативності :

з 08.07.2019 по 31.07.2019 року.

 1. Тип відстеження: базове.
 2. Методи одержання результатів відстеження результативності :

статистичний.

 1. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання даних: фінансові звіти та оперативні дані.

Відстеження результативності акта здійснювалось за показниками:

–  кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акту;

–  ріст дохідної частини селищного бюджету;

–  рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основними положеннями акту.

 1. Кількісні та якісні значення показників результативності  акту:

Рішенням сьомої сесії Шалигинської селищної ради від 25.06.2019 були встановлені ставки єдиного податку на 2020 рік у фіксованому розмірі у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року для фізичних осіб – підприємців другої групи,  у відсотках до розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року для фізичних осіб – підприємців першої групи.

Управлінням фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради проведено аналіз фактичних надходжень до селищного бюджету від сплати єдиного податку за 2017, 2018 та 2019 роки. Показники результативності регуляторного акта наведені в таблиці 1.

 

Таблиця 1

Показники Рік 2017  факт.  Рік 2018  факт.

Рік 2019

очікувані

Оцінка результатив-ності

(+, -)

Очікувані дані на 2020 рік
Кількість фізичних осіб – підприємців, платників  єдиного податку І-ІІ групи, осіб 37 40 41 +1 42
Кількість сільськогосподарських виробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків, од. 5 6 6 6
Сума  надходжень від сплати єдиного податку, грн 261009,20 274442,81 377688,00 +103245,19 397000,00
Сума надходжень від сплати єдиного податку сільськогосподарськими  виробниками, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків, грн 1728009,65 2626025,87 2678600,00 +52574,13 28125300,00

 

Підвищення кількісних показників  відбулося за рахунок змін у Податковому кодексі України, підвищення рівня мінімальної заробітної плати.

До основних якісних показників результативності дії регуляторного акту можна віднести:

– Рівень поінформованості суб’єктів підприємницької діяльності  фізичних осіб, які здійснювали оплату єдиного податку з основними положеннями регуляторного акта є високий, оскільки проект акту був оприлюднений на офіційному сайті Шалигинської селищної ради, рішення сесії надруковано в районній газеті «Глухівщина».

 

 1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей:

На підставі отриманих значень показників результативності  та оцінки результатів реалізації регуляторного акта – рішення Шалигинської селищної ради від 25.06.2019 року «Про встановлення єдиного податку для фізичних осіб – підприємців при спрощеній системі оподаткування на території Шалигинської селищної ради на 2020 рік»  можна зробити висновок, що в цілому регуляторний акт має достатній рівень досягнення визначених цілей. Результати реалізації його положень забезпечують законність здійснення підприємницької діяльності суб’єктами  господарювання на території сільської ради, також забезпечують надходження до селищного бюджету.

На виконання  Податкового Кодексу України та Закону України  від 11.09.2003 № 1160 «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  рішення про встановлення єдиного податку на 2020 рік або про внесення змін до нього надсилається в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них,  в рамках виконання вимог статей 4 і 12 Податкового кодексу України з виконанням процедур, передбачених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

Начальник управління                                                                                                              Н.ПОЛУШКІНА

 

31.07.2019

Звіт    

про базове відстеження результативності рішення сьомої сесії Шалигинської селищної ради від 25.06.2019 року «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Шалигинської селищної ради на 2020 рік»

 1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення сьомої сесії Шалигинської селищної ради від 25.06.2019 року «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Шалигинської селищної ради на 2020 рік».

 1. 2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності:

Управління фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради.

 1. Ціль прийняття регуляторного акта : 

Встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у відповідності до норм Податкового Кодексу України; своєчасне поповнення селищного бюджету; відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань щодо механізму справляння та порядку сплати  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

 1. Строк виконання заходів з відстеження результативності :

з 08.07.2019 по 31.07.2019 року.

 1. Тип відстеження: базове.
 2. Методи одержання результатів відстеження результативності :

статистичний.

 1. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання даних: фінансові звіти та оперативні дані.

Відстеження результативності акта здійснювалось за показниками:

–  кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акту;

– ріст дохідної частини сільського бюджету;

–  рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основними положеннями акту.

 1. Кількісні та якісні значення показників результативності  акту:

Рішенням сьомої сесії Шалигинської селищної ради  від 25.06.2019 були встановлені ставки  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік у фіксованому розмірі у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, залежно від виду об’єкта житлової чи нежитлової нерухомості.

Управлінням фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради проведено аналіз фактичних надходжень до селищного бюджету від сплати  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за 2017, 2018 та 2019 роки. Показники результативності регуляторного акта наведені в таблиці 1.

 

 

Таблиця 1

Показники 2017 рік факт.  2018 рік факт.

2019 рік

очікувані

Оцінка результатив-ності

(+, -)

Очікувані дані на 2020 рік
Кількість юридичних осіб  платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, осіб  7  8 8 8
 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з юридичних осіб (сума надходжень, грн) 25492,14 37664,65 42200,00 +4775,35 44310,00
Кількість фізичних осіб  платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, осіб 4 6 21 +15 10
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з фізичних осіб (сума надходжень, грн) 3311,51 6914,50 56850,00 +49935,50 59692,50

 

Підвищення кількісних показників відбулося за рахунок збільшення кількості платників мобілізованих до оподаткування, збільшення мінімальної заробітної плати.

До основних якісних показників результативності дії регуляторного акту можна віднести :

– Рівень поінформованості суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних та фізичних осіб, які здійснювали оплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з основними положеннями регуляторного акта є високий, оскільки проект акту було оприлюднено на офіційному сайті Шалигинської селищної ради, рішення сесії  надруковано у районній газеті «Глухівщина».

 1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей:

На підставі отриманих значень показників результативності та оцінки результатів реалізації регуляторного акта – рішення Шалигинської селищної ради від 25.06.2019 року «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Шалигинської селищної ради на 2020 рік» можна зробити висновок, що в цілому регуляторний акт має достатній рівень досягнення визначених цілей. Результати реалізації його положень забезпечують  надходження до селищного бюджету.

На виконання Податкового Кодексу України та Закону України  від 11.09.2003 № 1160 «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  рішення про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік або про внесення змін до нього надсилається в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них, в рамках виконання вимог статей 4 і 12 Податкового кодексу України з виконанням процедур, переданих Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

Начальник управління                                                                                                                  Н.ПОЛУШКІНА

 

31.07.2019

ЗВІТ

про базове  відстеження результативності рішення сьомої сесії Шалигинської селищної ради від 25.06.2019 року «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік»

 

 1. Вид та назва регуляторного акту:

Рішення сьомої сесії Шалигинської селищної ради від 25.06.2019 року «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік».

 

 1. 2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності:

Управління фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради.

 

 1. Ціль прийняття регуляторного акта : 

– встановлення та перегляд ставок орендної плати та земельного податку за земельні ділянки, розміщені на території Шалигинської селищної ради, які є у користуванні або власності фізичних та юридичних осіб;

– забезпечення відповідності нормативно-правового документа сучасним напрямкам податкової політики держави.

– можливість поповнення доходної частини селищного бюджету за рахунок стабільних надходжень від  плати за землю.

 

 1. Строк виконання заходів з відстеження результативності :

з 08.07.2019 по 31.07.2019 року.

 

 1. Тип відстеження: базове.

 

 1. Методи одержання результатів відстеження результативності :

статистичний.

 

 1. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання даних: фінансові звіти та оперативні дані.

Відстеження результативності акта здійснювалось за показниками:

–  кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акту;

– ріст дохідної частини селищного бюджету;

–  рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основними положеннями акту.

 

 1. Кількісні та якісні значення показників результативності  акту:

Рішенням сьомої сесії Шалигинської селищної ради  від 25.06.2019 року були встановлені ставки земельного податку на 2020 рік.

Управлінням фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради проведено аналіз фактичних надходжень до селищного бюджету від сплати земельного податку та орендної плати за 2017, 2018 та 2019 роки.  Дія регуляторного акту поширюється на 6 сільськогосподарські підприємства, що обробляють землю на території селищної ради, а також на більшість жителів селища та сіл, які мають у власності чи користуванні земельні ділянки. Показники результативності регуляторного акта наведені в таблиці 1.

 

Таблиця 1

Показники 2017 рік факт.  2018 рік факт.

2019 рік

очікування

Оцінка результатив-ності

(+, -)

Очікувані дані на 2020 рік
Земельний податок з юридичних осіб,грн 107847,04 59692,82 240000,00 +180307,18 252000,00
Земельний податок з фізичних осіб, грн 126702,47 119161,61 120000,00 +838,39 124950,00
Орендна плата з юридичних осіб, грн 2276857,61 2927723,70 3843400,00 +915676,30 4035579,00
Орендна плата з фізичних осіб, грн 93937,98 99826,55 113000,00 +13173,45 118650,00

 

Збільшення сплати земельного податку з юридичних осіб пояснюється відміною застосування коефіцієнту 0,25 при розрахунку земельного податку по «Укрзалізниці». Підвищення кількісних показників  по орендній платі за землю з юридичних осіб пояснюється  збільшенням ставок орендної плати з 10% до 12%.

До основних якісних показників результативності дії регуляторного акту можна віднести:

– Рівень поінформованості суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних та фізичних осіб, які здійснювали оплату земельного податку з основними положеннями регуляторного акта є високий, оскільки  проект акту був оприлюднений на сайті Шалигинської селищної ради, рішення надруковано  на сторінках  районної газети «Глухівщина».

 

 1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей:

На підставі отриманих значень показників результативності  та оцінки результатів реалізації регуляторного акта – рішення Шалигинської селищної ради від 25.06.2019 року «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік» можна зробити висновок, що в цілому регуляторний акт має достатній рівень досягнення визначених цілей. Результати реалізації його положень забезпечують законність використання земельних ділянок суб’єктами  господарювання на території селищної ради, також забезпечують надходження до місцевого бюджету.

На виконання  Податкового Кодексу України та Закону України  від 11.09.2003 № 1160 «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  копія прийнятого рішення  «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік» або про внесення змін до них надсилається в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них,  в рамках виконання вимог статей 4 і 12 Податкового кодексу України з виконанням процедур, передбачених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

Начальник управління                                                                                                                 Н.ПОЛУШКІНА

 

31.07.2019

 

В селах Соснівка та Сваркове  Шалигинської об’єднаноної територіальної громади привели до ладу дорожнє покриття. Continue reading

Проведення робіт по модернізації обладнання артезіанської свердловини в селищі Шалигине, Глухівського району  Сумської області. Continue reading

 

ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

            СЬОМЕ СКЛИКАННЯ      ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ       

 Р І Ш Е Н Н Я

             14.08.2019 року                          Шалигине   

Про затвердження  звіту про виконання  бюджету Шалигинської селищної об`єднаної територіальної громади  за І півріччя 2019 року

 

Розглянувши схвалений   виконавчим комітетом  селищної  ради звіт про виконання  бюджету Шалигинської селищної об`єднаної територіальної громади за І півріччя  2019 року, керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України, п. 23 частини першої статті 26 та статтею 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада   ВИРІШИЛА:

1.Затвердити звіт  про виконання  бюджету Шалигинської селищної об`єднаної територіальної громади за І півріччя 2019 року:

по доходах у сумі 16684,1 тис.грн.,у т.ч. загальний фонд – 16031,8 тис.грн., спеціальний фонд – 652,3 тис.грн. (додаток 1);

по видатках у сумі 14744,9 тис.грн., у т.ч. загальний фонд- 14195,7 тис.грн., спеціальний фонд – 549,2  тис.грн. (додаток 2);

по кредитуванню в сумі   – 1,8 тис.грн.(додаток3).

2. Взяти до відома пояснювальну записку до звіту про виконання бюджету Шалигинської селищної об`єднаної територіальної громади за І півріччя 2019року.

 

Селищний голова                                                                                                                               Ю.МАТВІЄНКО

 

Додатки :

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

 

У Шалигинський об’єднаній територіальній  громаді продовжуються роботи з благоустрою населених пунктів громади. Continue reading

14 серпня  2019 року о  10 – 00 в приміщенні КЗ «Шалигинський  міський будинок культури» відбудеться сесія селищної  ради 7 скликання. Continue reading