АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ Проєкту рішення Шалигинської селищної ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Шалигинської селищної ради на 2021 рік»

Дата публікації: 04.03.2020


І. Визначення проблеми

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання:

      Враховуючи, що рішення про встановлення місцевих податків та зборів на 2021 рік мають бути прийняті органами місцевого самоврядування до 1 липня 2020 року в рамках виконання вимог статей 4 і 12 Податкового кодексу України, і матимуть ознаки регуляторних актів та потребуватимуть реалізації процедур, передбачених Законом України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розроблено проект регуляторного акта – рішення Шалигинської селищної ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Шалигинської селищної ради на 2021 рік», яке вступить в дію з наступного бюджетного періоду – з 1 січня 2021 року.
Прийняття проекту рішення Шалигинської селищної ради зумовлено необхідністю збільшення доходної частини селищного бюджету для забезпечення його збалансованості та задоволення нагальних потреб громади , у тому числі й за рахунок перегляду окремих ставок податку на майно в частині плати за землю на території Шалигинської об’єднаної територіальної громади та можливого надання обґрунтованих додаткових пільг з його сплати певним категоріям суб’єктів господарювання.

Причини виникнення проблеми:

На  виконання умов Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини селищного бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку а саме покращення стану доріг, яке  є ключовим для вирішення болючих питань освіти, медицини, сільського господарства, з метою проведення поточного ремонту доріг комунальної власності в сумі 403,4 тис. грн,  селищна рада приймає рішення  «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Шалигинської  селищної ради на 2021 рік». При вирішенні даної проблеми- поточний ремонт доріг комунальної власності приведе до зменшення соціальної напруги, зменшення випадків аварійних ситуацій на дорогах.  Згідно прогнозу  на 2021 рік очікуються надходження до бюджету громади кошти від земельного податку в сумі 363,0 тис. грн, що становить 1,4% у структурі надходжень загального фонду.

Підтвердження важливості проблеми:

Важливим є те, що до прийняття Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» плата за землю належала до загальнодержавних податків і ставки податку встановлювались виключно Податковим кодексом України. Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» надано право органам місцевого самоврядування встановлювати ставки земельного податку в межах граничного розміру.

Земельний податок є одним з джерел наповнення доходної частини місцевого бюджету, який направляється насамперед на фінансування соціально-економічного розвитку та покращення інфраструктури селища та сіл. Питання встановлення ставок земельного податку являється сферою загальних інтересів суб’єктів господарювання фізичних осіб, юридичних осіб, громадян, органів місцевої влади та територіальної громади і має суттєвий вплив на соціально-економічний розвиток об’єднаної громади.

 

Показники існування та масштабу проблеми

Назва показника Одиниця виміру Значення Джерело даних
кількість платників податку на землю осіб 81 Інформація казначейства, файл типу @b_kzn

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Держава +
Громадяни +
Суб’єкти господарювання +
у тому числі суб’єкти малого підприємництва +

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:
Розв’язання даної проблеми за допомогою ринкового механізму неможливе, оскільки чинне законодавство чітко регламентує, що саме органи місцевого самоврядування встановлюють ставки земельного податку згідно повноважень, визначених у статті 12 розділу І «Загальні положення Податкового  Кодексу України».

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів тому, що це суперечить вимогам чинного законодавства

Відповідно до норм підпункту 12.3.5, пункту 12.3 статті 12 ПКУ -у разі якщо сільська, селищна, міська рада або рада об’єднаних територіальних громад, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

ІІ. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов’язані з розв’язанням проблеми:

– забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України;
– вдосконалення земельних відносин на основі встановлення ставок плати за землю та диференціації ставок в залежності від функціонального призначення земельної ділянки;
– створення єдиного механізму справляння плати за землю;
– наповнення селищного бюджету, шляхом отримання додаткового обсягу надходжень яке можливо спрямувати на поточний ремонт доріг комунальної власності в сумі 300,0 тис. грн, на виконання  частково програми соціально економічного розвитку в сумі 63,0 тис. грн ;
– здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків при формуванні бюджету;
– забезпечення раціонального та ефективного використання земельних ділянок;
– вдосконалення відносин, що виникають у сфері справляння земельного податку;
– встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок плати за землю в межах, визначених Податковим кодексом України

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1 Не приймати регуляторний акт (залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін) Згідно з п.12.3.4 ст.12 Податкового кодексу України рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.
В разі неприйняття даного проекту рішення податок буде справлятися, виходячи з норм Податкового кодексу України, відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12: у разі якщо селищна рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.
Пільги зі сплати земельного податку залишаються виключно такими, що встановлені положеннями Податкового кодексу України.
Альтернатива 2 Прийняти проект регуляторного акта Прийняття регуляторного акта спрямовано на приведення у відповідність до чинного законодавства ставок земельного податку, додаткові надходження до бюджету, недопущення зниження економічної активності підприємств  .  ( дохід в бюджет – 363,0 тис. грн./рік)

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1  Не приймати регуляторний акт (залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін) Відсутні Відповідно до підпункту 12.3.5 пункту12.3 статті 12 Податкового кодексу України плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю, що суттєво погіршить надходження до бюджету селищної ОТГ.
Альтернатива 2 Прийняти проект регуляторного акта Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.
Збільшує привабливість та ефективне використання земельних ділянок, які знаходяться у власності та користуванні платників плати за землю.
Дозволяє максимально наповнювати місцевий бюджет власними надходженнями .
Річна сума надходжень 363,0 тис. грн.
Витрати пов’язані з адмініструванням податку

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Не приймати регуляторний акт (залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін) Відсутні Відсутні
Альтернатива 2 Прийняти проект регуляторного акта Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.
Збільшує привабливість та ефективне використання земельних ділянок, які знаходяться у власності та користуванні платників плати за землю.
Дозволяє наповнювати місцевий бюджет власними надходженнями. Річна сума надходжень  336,8 тис. грн.
 

Витрати пов’язані зі сплатою податку

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Альтернатива 1

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 0 0 8 73 81
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 0% 0% 9,9% 90,1% 100,0%

 

Альтернатива 2

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 0 0 8 73 81
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 0% 0% 9,9% 90,1% 100,0%

 

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Не приймати регуляторний акт (залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін) Відсутні Відсутні
Альтернатива 2 Прийняти проект регуляторного акта створення рівних умов конкуренції;
– прозорість і гласність у процесі формування розмірів плати за землю.
Витрати пов’язані з сплатою розміру податку за користування землею;

 

Оцінка сумарних витрат за альтернативами

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень
Альтернатива 1 0
Альтернатива 2   367310,53

 

 1. IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Здійснюється вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей де:

4 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою  (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

2 –   цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 – цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 Не приймати регуляторний акт (залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін) 2 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними); Неприйняття регуляторного акту буде суперечить вимогам діючого податкового законодавства.
Альтернатива 2 Прийняти проект регуляторного акта 4 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде) Прийняття запропонованого проекту рішення дозволить досягнути поставлених цілей, спрямування коштів у сумі 362,7 тис. Грн на програму соціально-економічного розвитку та на капітальний ремонт доріг комунальної власності. Забезпечить виконання вимог Податкового кодексу України. При формуванні даного проекту рішення вибрано диференційований підхід у визначені ставок земельного податку в залежності від функціонального призначення земельної ділянки.

 

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 2 Прийняти проект регуляторного акта Держава:

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.
Збільшує привабливість та ефективне використання земельних ділянок, які знаходяться у власності та користуванні платників плати за землю.
Дозволяє наповнювати місцевий бюджет власними надходженнями.

Громадяни:

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.
Збільшує привабливість та ефективне використання земельних ділянок, які знаходяться у власності та користуванні платників плати за землю.
Дозволяє наповнювати місцевий бюджет власними надходженнями.

Суб’єкти господарювання:

створення рівних умов конкуренції;
– прозорість і гласність у процесі формування розмірів плати за землю.

Держава:

Витрати пов’язані з адмініструванням податку

Громадяни:

Витрати пов’язані зі сплатою податку

Суб’єкти господарювання:

Витрати: Витрати пов’язані з сплатою, податку за користування землею; згідно чинного законодавства.

 

Сумарні витрати 367310,53 грн

 

 

Прийняття запропонованого проекту рішення дозволить досягнути поставлених цілей, забезпечить виконання вимог Податкового кодексу України та збільшити надходження до бюджету міста. При формуванні даного проекту рішення вибрано диференційований підхід у визначені ставок земельного податку в залежності від функціонального призначення земельної ділянки
Альтернатива 1 Не приймати регуляторний акт (залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін) Держава:

Відсутні

Громадяни:

Відсутні

Суб’єкти господарювання:

Відсутні

 

Держава:

Відсутні

Громадяни:

Відсутні

Суб’єкти господарювання:

Відсутні

 

Відсутність правової бази для справляння плати за землю.

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1 Не приймати регуляторний акт (залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін) Основна причина відмови від альтернативи – не виконання вимог податкового законодавства України X
Альтернатива 2 Прийняти проект регуляторного акта Забезпечення виконання вимог Податкового кодексу України.
Збільшення надходжень до селищного бюджету.
Збільшить привабливість та ефективне використання земельних ділянок, які знаходяться у власності та користуванні платників плати за землю. Переваги обраної альтернативи в сумарному значенні +362,7 тис. грн
Зміни в Податковому кодексі України, зниження платоспроможності платників податків, зменшення кількості суб’єктів господарювання.

 

 1. V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

Запропонований механізм дії даного проекту регуляторного акта відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, прозорості та передбачуваності.

–    Механізм дії даного регуляторного акта полягає у забезпеченні: – інформування суб’єктів господарювання про встановлення ставок земельного податку;

–      забезпечення надходжень плати за землю в розмірі, передбаченому регуляторним актом;

Ступінь ефективності зазначених заходів є достатнім, адже виконавши їх належним чином, поставленої мети буде практично повністю досягнуто.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:

       – розроблення проекту рішення селищної ради щодо встановлення ставок та пільг по платі за землю;

-провести консультації з платниками податку на землю;

– підготовити експертний висновок постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогам статтей 4.8 Закону України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

– отримати пропозиції по удосконаленню від Державної регуляторно служби України;

– прийняття запропонованого проекту рішення;

– забезпечити інформування громадськості ОТГ про вимоги регуляторного акта, шляхом розміщення його на офіційному сайті Шалигинської селищної ради;

– оприлюднити рішення в установленому законодавством порядку;

– нарахування плати за землю за диференційованими ставками в залежності від функціонального призначення земельної ділянки;

– провести заходи з відстеження результативності прийнятого рішення.

Виконання вимог даного регуляторного акта не потребує додаткових витрат з коштів місцевого бюджету, а також не потребує витрат на контроль за виконанням вимог даного регуляторного акту.

 1. VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Бюджетні витрати на адміністрування  регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України, органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Оскільки питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, перевищує 10 відсотків, було здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта. 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запропонований термін дії акта:

Один рік

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:     Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України, органи місцевого самоврядування мають щорічно переглядати розміри ставок місцевих податків та зборів, що справляються в установленому ПКУ порядку. Відповідні ставки будуть діяти лише протягом  року,  на  який  прийняті.
У разі внесення змін до Податкового кодексу України в частині справляння місцевих податків та зборів відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акта.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

У разі запровадження запропонованого проекту рішення селищної ради очікується наступний результат:

Відповідність розмірів ставок місцевих податків діючому законодавству, зокрема Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

Надходження запланованих коштів до  бюджету об’єднаної територіальної громади від сплати земельного податку та подальшого спрямування на соціально – економічний розвиток Шалигинської об’єднаної  територіальної громади, виконання Програми  розвитку малого та середнього підприємництва .

Показниками ефективності регуляторного акта є:

– збільшення надходжень до  бюджету громади внаслідок прийняття запропонованого проекту рішення селищної ради;

– в зв’язку з тим, що проект регуляторного акту оприлюднюється на офіційному сайті об’єднаної   територіальної громади, рівень поінформованості платників податку високий.

Досягнення цілі державного регулювання, за для якого пропонується акт, може бути охарактеризовано наступними кількісними та якісними показниками, значення яких має змінитися за вимірюваний період:

 

Назва показника Одиниця виміру 1 квартал півріччя 9 місяців рік
1 Розмір надходжень до державного бюджету, пов`язаних з дією акта грн. 0 0 0
2 Розмір надходжень до місцевих бюджетів, пов`язаних з дією акта грн. 90681,08 181362,15

 

272043,25 362724,31
3 Розмір надходжень до цільового фонду, пов`язаних з дією акта грн. 0 0 0
4 Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта од. 81 81 81 81
5 Розмір коштів, що витрачатимуться суб`єктами господарювання та/або фізичними особами, пов`язаними з виконанням вимог акта грн. 0 0
6 Час, що витрачатиметься суб`єктами господарювання та/або фізичними особами, пов`язаними з виконанням вимог акта год. 0 0 0
7 Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта % 100 100 100 100

 

 1. IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Строки проведення базового відстеження результативності дії регуляторного акта:

До дня набрання чинності регуляторного акта

Строки проведення повторного відстеження результативності дії регуляторного акта:

Через рік після набрання чинності

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статистичні

Цільові групи осіб, що обиратимуться для участі у відповідному опитуванні: платники земельного податку

 

 

 

 

 Додаток 4

до Методики проведення аналізу впливу

регуляторного акта

 

 

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 03 лютого 2020 р. по 03 березня 2020 р.

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо) Кількість учасників консультацій, осіб Основні результати консультацій (опис)
1 круглий стіл 12 внесені пропозиції щодо ставок земельного податку

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 81(одиниць), у тому числі малого підприємництва 8 (одиниць) та мікропідприємництва 73(одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив  100(відсотків)

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання
Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) Періодичні (за наступний рік) Витрати за

п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1 Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) 0 0 0
2 Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування 0 0 0
3 Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали) 0 0 0
4 Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) 0 0 0
5 Інші процедури  (розрахунок «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання згідно додатка №1) X 0 0
6 Разом, гривень Х 0 0
7 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 81
8 Сумарно, гривень 362724,31 (графа 8 Додатку 1) 0 0
Оцінка вартості адміністративних процедур субєктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
9 Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання 0 0 0
10 Процедури організації виконання вимог регулювання 28,31 0 0
11 Процедури офіційного звітування 28,31 0 0
12 Процедури щодо забезпечення процесу перевірок 0 0 0
13 Інші процедури (уточнити) X 0 0
не передбачено 0 0 0
14 Разом, гривень 56,62 0 0
15 Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 81
16 Сумарно, гривень 4586,22 0 0

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікропідприємництва

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України.

Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання
Показник Перший рік регулювання (стартовий), гривень
1 Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання 362724,31
2 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 4586,22
3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання 367310,53
4 Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва 0
5 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання 367310,53

 

 1. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання
Процедура, що потребує корегування Корегуючий механізм
не передбачено не передбачено

 

Показник Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень
Заплановане регулювання 367310,53
За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва не передбачено
Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва 367310,53

 

Начальник управління фінансів та 

економічного розвитку Шалигинської селищної ради                           Надія ПОЛУШКІНА