Про створення комунального закладу охорони здоров’я Шалигинської селищної ради «Амбулаторія загальної практики- сімейної медицини»

Дата публікації: 20.09.2017


ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

25.09.2017                                                        смт Шалигине

 

Про створення комунального закладу

охорони здоров’я Шалигинської селищної ради   

«Амбулаторія загальної практики- сімейної медицини»

 

З метою  підвищення рівня медичного обслуговування населення, наближення первинної медичної допомоги до жителів Шалигинської об’єднаної територіальної громади, розширення можливостей щодо її  доступності та якості, впровадження  нових підходів щодо організації роботи закладів охорони здоров’я та їх фінансового забезпечення, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, керуючись  пунктом 30 статті 26 та пунктом 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», статей 16, 18 Закону України «Основи законодавства України  про охорону  здоров’я», Шалигинська селищна рада ВИРІШИЛА:

1.Створити комунальний заклад  охорони  здоров’я Шалигинської селищної  ради «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» (далі – КЗ ОЗ ШСР «АЗПСМ»),як юридичну особу права комунальної власності Шалигинської селищної ради Шалигинської об’єднаної територіальної громади .

2.Затвердити Статут КЗ ОЗ Шалигинської селищної  ради «Амбулаторія загальної практики- сімейної медицини» (додаток 1 додається ).

3.Затвердити структуру КЗ Шалигинської селищної  ради «Амбулаторія загальної практики -сімейної медицини        (додаток 2 додається)

4.Визначити КЗ ОЗ Шалигинської селищної  ради «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» правонаступником КЗ  Глухівськоїрайонної ради «Глухівський районний  ЦПМСД» щодо зобов’язань по лікувально-профілактичним закладам підпорядкованої території, (фельдшерсько-акушерським та фельдшерським пунктам) перед третіми особами.

5.Призначити  виконуючим обов’язки головного лікаря КЗ ОЗ Шалигинської селищної  ради «Амбулаторія загальної практики- сімейної медицини» _________з 25.09.2017 року

  1. Виконуючому обов’язки головного лікаря КЗ ОЗ Шалигинської селищної ради «Амбулаторія загальної практики- сімейної медицини» здійснити організаційні заходи щодо діяльності закладу відповідно до чинного законодавства.

7.Уповноважити  виконуючого обов’язки головного лікаря КЗ  ОЗ Шалигинської селищної  ради «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» здійснити державну  реєстрацію комунального закладу охорони здоров’я  Шалигинської селищної  ради «Амбулаторія загальної практики- сімейної медицини» та підготувати документи для отримання ліцензії відповідно до чинного законодавства.

8 . Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з  питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення .

 

Селищний голова                                                                                                 Ю.В. Матвієнко

 

 

 

 

 

Додаток1

до рішення селищної ради

                             09.2017р

 

 

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ШАЛИГИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
АМБУЛАТОРІЯ

 ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 р.

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальний заклад охорони здоров’я Шалигинської селищної  ради «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини»” (далі – «АЗПСМ»), створений відповідно до рішення  Шалигинської селищної ради від 25. 09.2017 року. Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини є комунальним закладом охорони здоров‘я (далі – КЗОЗ), що створюється з метою забезпечення потреб населення у первинній медичній (медико-санітарній ) допомозі (далі – ПСМД).

1.2. АЗПСМ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами  Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, рішеннями засновника та власним Статутом.

1.3. Засновником АЗПСМ є Шалигинська селищна рада (далі – Засновник).

Код  ЄДРПОУ 04390216.

Місцезнаходження: Україна, вул. 40 років Перемоги, 11, смт Шалигине, 41470,  Глухівського району Сумської області.

 

1.4. АЗПСМ підпорядкований, підзвітний та підконтрольний Шалигинській селищній раді та за галузевою спрямованістю підвідомчий структурному підрозділу з питань охорони здоров‘я обласної державної адміністрації (надалі – Орган управління охорони здоров‘я).

1.5. Повне найменування українською мовою: Комунальний заклад охорони здоров’я Шалигинської селищної  ради «Амбулаторія загальної практики- сімейної медицини»” Скорочене найменування українською мовою:  КЗОЗ« Шалигинська АЗПСМ»

1.6. Місцезнаходження АЗПСМ: Україна, Сумська область, Глухівський район ,смт Шалигине вул.40 років Перемоги,10.

1.7. АЗПСМ є юридичною особою, має  рахунки в органах казначейства, самостійний баланс, штамп, печатку.

1.8. АЗПСМ є неприбутковим бюджетним закладом, який створений та зареєстрований в порядку, що регулює діяльність неприбуткових організацій.

1.9.  Взаємовідносини АЗПСМ з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Основними завданнями АЗПСМ є:

1) організація надання прикріпленому населенню ПСМД;

2) забезпечення належної доступності та якості ПСМД для прикріпленого населення;

3) організація взаємодії із ЗОЗ, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу (далі – ВМД), третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу (далі – ТМД), екстрену медичну допомогу (далі – ЕМД), паліативну медичну допомогу, медичну реабілітацію;

4) організація та надання невідкладної медичної допомоги населенню;

5) планування розвитку ПСМД;

6) проведення організаційно-методичної роботи за напрямом ПСМД;

7) здійснення фінансового та матеріально-технічного забезпечення ПСМД;

8) забезпечення кадрового укомплектування;

9) забезпечення взаємодії між підрозділами АЗПСМ в інтересах удосконалення надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров’я населення;

10) сприяння доступності для населення сільської місцевості стоматологічної та екстреної допомоги, забезпечення лікарськими засобами.

2.2. Відповідно до покладених завдань АЗПСМ забезпечує:

1) надання населенню ПСМД;

2) проведення заходів масової та індивідуальної профілактики інфекційних захворювань;

3) раннє виявлення та профілактику неінфекційних захворювань, визначення груп підвищеного ризику;

4) раннє виявлення та профілактику інфекційних захворювань, у тому числі соціально небезпечних;

5) проведення санітарно-просвітницької роботи, навчання населення здоровому способу життя, основам надання самодопомоги та взаємодопомоги;

6) проведення скринінгу захворювань, раннє виявлення яких веде до зменшення інвалідизації і смертності населення;

7) надання паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;

8) здійснення відбору хворих для отримання санаторно-курортного лікування відповідно до показань;

9) проведення експертизи тимчасової втрати працездатності;

10) підготовку медичної документації для направлення осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертизу та на медико-соціальну реабілітацію;

11) виписку рецептів для пільгового забезпечення лікарськими засобами окремих груп населення та за певними категоріями захворювань відповідно до чинного законодавства;

12) управління та контроль якості надання медичної допомоги у своїх підрозділах;

13) наступність та послідовність медичного обстеження, лікування та реабілітації пацієнтів у взаємодії з іншими ЗОЗ відповідно до медичного маршруту пацієнта, направлення пацієнтів для отримання інших видів медичної допомоги. Створення на базі амбулаторії умов для проведення виїзних прийомів лікарями-спеціалістами ЗОЗ вторинного рівня;

14) взаємодію своїх структурних та відокремлених структурних підрозділів з дошкільними навчальними закладами, навчальними закладами, соціальними службами, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування в інтересах збереження та зміцнення здоров’я населення;

15) реалізацію права громадян вільно вибирати лікаря, що надає ПСМД, у тому числі лікаря загальної практики – сімейного лікаря, що провадить господарську діяльність з медичної практики як фізична особа-підприємець, що перебуває з АЗПСМ у цивільно-правових відносинах, лікаря-терапевта дільничного, лікаря-педіатра дільничного АЗПСМ;

16) надання роботодавцю повідомлення про звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок на виробництві або про наявність підозри про гостре професійне захворювання;

17) організаційно-методичну роботу з надання ПСМД у своїх підрозділах за такими напрямами:

збір, узагальнення та контроль достовірності статистичної інформації;

надання звітів та оперативної інформації до територіальних інформаційно-аналітичних центрів медичної статистики;

аналіз стану здоров’я населення;

вивчення і прогнозування потреби населення у ПСМД;

планування лікувально-профілактичних заходів відповідно до потреб населення;

аналіз доступності ПСМД для населення, планування розвитку мережі та її кадрового забезпечення;

організація підвищення професійної кваліфікації кадрів, у тому числі навчання за напрямом визначеної спеціалізації;

впровадження сучасних методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих, сучасних інформаційних технологій;

впровадження та вдосконалення системи управління якістю надання ПСМД;

18) аналіз стану фінансового забезпечення АЗПСМ, його підрозділів та розробку фінансових планів;

19) здійснення закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та інвентарю, інших засобів, необхідних для функціонування АЗПСМ та його підрозділів;

20) утримання будівель, споруд і технічних засобів АЗПСМ та його підрозділів у належному стані;

21) технічне обслуговування медичного обладнання у підрозділах АЗПСМ;

22) контроль за використанням матеріально-технічних ресурсів у підрозділах АЗПСМ;

23) облік матеріальних цінностей, у тому числі медичного обладнання та інвентарю;

24) планування та організацію проведення планово-попереджувальних ремонтів, ремонтно-будівельних робіт на об’єктах АЗПСМ та організацію налагоджувальних робіт при підготовці до експлуатації медичної апаратури та обладнання;

25) спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб АЗПСМ та працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою.

ІІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

3.1. АЗПСМ для виконання покладених на нього завдань має право самостійно:

1) здійснювати планування роботи відповідно до державних замовлень та програм і відповідних рішень органів місцевого самоврядування;

2) організовувати свою діяльність щодо забезпечення виконання договору про медичне обслуговування населення;

3) здійснювати розподіл фінансових та майнових ресурсів між своїми підрозділами;

4) укладати в межах повноважень договори, угоди з юридичними і фізичними особами, виступати позивачем та відповідачем у суді.

3.2. АЗПСМ для виконання покладених на нього завдань має право за погодженням із Засновником:

1) укладати договори про медичне обслуговування населення певної території відповідно до чинного законодавства з лікарями загальної практики – сімейними лікарями, які провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи – підприємці;

2) укладати угоди щодо надання ПСМД населенню ОТГ;

3) здійснювати іншу, ніж надання медичної допомоги, господарську діяльність, не заборонену законодавством.

3.3. АЗПСМ забезпечує:

1) надання медичної допомоги відповідно до договору про медичне обслуговування населення за бюджетні кошти та інших укладених договорів;

2) дотримання встановленого порядку звітування;

3) надання звітів та оперативної інформації до територіальних інформаційно-аналітичних центрів медичної статистики;

4) належне ведення облікової документації та підготовки звітів;

5) координацію взаємодії амбулаторії, фельдшерсько-акушерських/фельдшерських пунктів (далі – ФАП/ФП) з надання невідкладної медичної допомоги, проведення заходів диспансеризації та масової профілактики інфекційних захворювань в зоні територіального обслуговування АЗПСМ;

6) цільове використання закріпленого за ним майна та виділених бюджетних коштів;

7) утримання у належному стані рухомого і нерухомого майна;

8) створення нешкідливих та безпечних умов праці, виконання вимог законодавства про охорону праці, соціальне страхування, правил безпечної експлуатації устаткування, технічних регламентів, стандартів та санітарних норм, правил протипожежної безпеки;

9) здійснення заходів з удосконалення оплати праці працівників та інших заходів заохочення, спрямованих на підвищення мотивації до результативного, відповідального виконання їх посадових обов’язків;

10) зворотний зв’язок із ЗОЗ ВМД та ТМД щодо обслуговування ними прикріпленого до АЗПСМ населення.

3.4. Організацію виконання покладених на АЗПСМ завдань та функцій, дотримання вимог законодавства з питань охорони праці, пожежної безпеки забезпечує головний лікар. Обов’язки та права інших працівників АЗПСМ визначаються посадовими інструкціями, затвердженими головним лікарем.

 

IV.УПРАВЛІННЯ

4.1. Очолює АЗПСМ головний лікар, який призначається на посаду за рішенням Засновника .

4.2. Повноваження головного лікаря:

1) здійснює загальне керівництво АЗПСМ;

2) спрямовує і координує заходи, що належать до компетенції АЗПСМ;

3) призначає керівників підрозділів АЗПСМ;

4) здійснює прийом працівників на роботу та звільнення з роботи у АЗПСМ;

5) затверджує плани роботи АЗПСМ та його підрозділів;

6) затверджує режим роботи АЗПСМ та його підрозділів за поданням їх керівників;

7) організовує контроль за виконанням планів та дотриманням графіків роботи підрозділів АЗПСМ;

8) видає накази по АЗПСМ;

9) затверджує посадові інструкції працівників АЗПСМ;

10) забезпечує впровадження і вдосконалення системи управління якістю у АЗПСМ;

11) забезпечує впровадження і вдосконалення системи мотивації праці у АЗПСМ;

12) заохочує працівників та накладає стягнення у встановленому законодавством порядку;

13) укладає договори від імені АЗПСМ;

14) представляє інтереси АЗПСМ в органах місцевого самоврядування, центральних органах виконавчої влади, органах судової влади;

15) від імені власника підписує колективний договір з одним або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом АЗПСМ органами, а у разі відсутності таких органів – представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом АЗПСМ;

16) забезпечує дотримання антикорупційного законодавства працівниками АЗПСМ.

 

V. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

5.1. Структурними підрозділами АЗПСМ є:

Фельдшерсько-акушерський пункт с.Сваркове;

Фельдшерсько-акушерський пункт с.Ходине;

Фельдшерський пункт с.Катеринівка;

Фельдшерський пункт с.Соснівка;

Фельдшерський пункт с.Старикове

 

VІ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

6.1. Майно Амбулаторії становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Амбулаторії.
6.2. Майно є комунальною власністю, передається на баланс  і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Амбулаторія користується та розпоряджається майном відповідно до законодавства.

6.3.Джерелами формування майна АЗПСМ є:
6.3.1.Кошти місцевих бюджетів.
6.3.2. Власні надходження  Амбулаторії ЗПСМ:
– від господарської та/або виробничої діяльності;
– за оренду майна;
– від реалізації майна;
6.3.3. Інші власні надходження.                                                                                     6.3.4. Благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів.
6.3.5. Надходження коштів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.
6.3.6. Інші джерела не заборонені законодавством.

6.4. Амбулаторія ЗПСМ має право:
передавати з балансу на баланс матеріальні цінності між своїми структурними підрозділами, а також здавати в оренду юридичним та фізичним особам закріплене за ним майно згідно із законодавством та за погодженням з уповноваженим органом управління;
за погодженням з уповноваженим органом управління реалізувати застаріле обладнання, прилади, апаратуру та використовувати кошти від реалізації вказаного майна на оновлення матеріально-технічної бази Амбулаторії у визначеному законодавством порядку.
6.5.Фінансування діяльності Центру здійснюється у встановленому порядку за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством України;

6.6. Структура  Амбулаторії ЗПСМ  затверджується Шалигинською селищною радою.

6.7. Штатний розпис та кошторис Амбулаторії ЗПСМ затверджуються Шалигинським селищним головою за поданням керівника закладу.
6.8. Амбулаторія ЗПСМ  самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності у визначеному законодавством порядку.
Керівництво Амбулаторії ЗПСМ  несе відповідальність перед Шалигинською селищною радою та перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.

6.9. Фінансування  АЗПСМ:
фінансування діяльності АЗПСМ  здійснюється у встановленому порядку за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством України

6.10. Головним розпорядником коштів  Амбулаторії ЗПСМ  – є Шалигинська селищна рада.

6.11. При надходження фінансування з інших джерел, що не заборонені законодавством, кошти використовуються виключно на забезпечення утримання і діяльності АЗПСМ.

6.12. АЗПСМ самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Амбулаторії у визначеному законодавством порядку.
Керівництво АЗПСМ  несе відповідальність перед уповноваженим органом управління та перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.

 

VІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

7.1. Працівники Амбулаторії ЗПСМ провадять свою діяльність відповідно до законодавства та колективного договору.

VIII. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ  АЗПСМ

8.1. Ліквідація та реорганізація  АЗПСМ здійснюється за рішенням засновника або суду відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Припинення діяльності  АЗПСМ здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється Засновником. До складу комісії з припинення входять представники Засновника та АЗПСМ. Порядок і строки припинення, а також строки для заяви претензій кредиторів визначаються Засновником.

8.3. З моменту призначення комісії з припинення до неї переходять повноваження щодо управління АЗПСМ. Комісія з припинення складає відповідний баланс  АЗПСМ і подає його Засновнику на затвердження.

Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах із  АЗПСМ, що припиняється, повідомляються про його припинення в строки, визначені чинним законодавством України.

8.4. При реорганізації і ліквідації АЗПСМ, працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів згідно із  законодавством України про працю.

8.5. АЗПСМ вважається ліквідованим або реорганізованим з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

8.6. У разі припинення АЗПСМ активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям, або зараховуються до доходу місцевого бюджету.

ІХ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

        9.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, слід керуватись чинним законодавством України.
9.2. Цей Статут і всі зміни та доповнення до нього затверджуються Власником та реєструються згідно з чинним законодавством.
9.3. Цей Статут запроваджується в дію з моменту його державної реєстрації відповідно до чинного законодавства Україн

 

 

 

 

Додаток2

до рішення селищної ради

                             09.2017р

 

 

 

Структура

комунального закладу охорони здоров’я

 Шалигинської селищної ради

«Амбулаторія загальної практики-

сімейної медицини»

 

 

  • Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини смт.Шалигине
  • Структурні підрозділи АЗПСМ :
  • Фельдшерсько-акушерський пункт с.Сваркове;
  • Фельдшерсько-акушерський пункт с.Ходине;
  • Фельдшерський пункт с.Катеринівка;
  • Фельдшерський пункт с.Соснівка;
  • Фельдшерський пункт с.Старикове