Про внесення змін до Програми здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян,які згідно законодавства мають на це право, автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування на 2018-2020 роки

Дата публікації: 19.07.2018


ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ШІСТНАДЦЯТА  СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

   03.04.2018                                    Шалигине

 

Про внесення змін  до Програми здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій                   громадян,які згідно законодавства мають на це право,  автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування на 2018-2020 роки                                                          

 

Розглянувши пропозиції виконавчого комітету щодо необхідності  здійснення компенсації витрат перевізникам, які здійснюють перевезення учасників бойових дій на приміських маршрутах, керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни до Програми здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які згідно законодавства мають на це право, автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування на 2018-2020 роки,  затвердженої рішенням селищної ради 21.12.2017 року, а саме:

В Паспорті    Програми в  позиції Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації  Програми, всього цифри 98,41 тис.грн. замінити на 182,8 тис.грн.

Розділ 3 Програми Мета Програми доповнити пунктом:

-компенсація витрат перевізникам, які здійснюють  пільгові перевезення на приміському сполученні шляхом виділення іншої субвенції районному бюджету Глухівського району

В Розділі 4 Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

цифри  98,41 тис.грн.   замінити цифрами 182,8 тис.грн.

В додаток 1 до Програми   Ресурсне забезпечення Програми

викласти в новій редакції :

   Ресурсне забезпечення Програми                                                                                                                                                                       тис. гривень

Осяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми Етапи виконання Усього витрат на виконання Програми
     2018рік 2019 рік 2020рік
Обсяг ресурсів, усього,у тому числі: 52,8 61,0 69,0 182,8
Інша субвенція обласному бюджету 16,8 19,0 21,0 56,8
Інша субвенція районному бюджету 25,0 30,0 35,0 90,0
За рахунок селищного бюджету 11,0 12,0 13,0 36,0

Додаток 2 до програми викласти в новій редакції

№з/п Заходи Термін виконання Відповідальний

виконавець

Джерела та обсяги фінансування,тис.грн. Очікувані результати
Обласний бюджет Селищний бюджет разом
1 2 3 4 5 6 7 8
Завдання 1.Реалізація прав громадян на пільговий проїзд в автомобільному транспорті
1. Виплата грошової компенсації за проїзд окремих категорій громадян автомо-більним транспортом на автобусних маршрутах загально-го користування у приміському сполученні Впродовж

2018-2020років

Селищна рада 36,0 36,0 забезпечення безо-платного переве-зення окремих кате-горій грома-дян  автомо-більним транспортом на автобусних маршру-тах загального користування у приміському сполу-ченні
2. Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд інвалідів війни, учасників бойових дій, членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції та добровольців  з числа учасників анти-терористичної опера-ції, осіб, які супро-воджують інваліда війни І групи з числа учасників  антите-рористичної операції,  за проїзд автомобі-льним транспортом на автобусних мар-шрутах загального користування  в Сумській області Впродовж

2018-2020років

Управління фінансів та економічного розвитку селищ-ної ради шляхом передачі субвенції обласному бюд-жету 33,0 33,0 Забезпечення пільгового проїзду  інвалідів війни, учасників бойових дій, членів сімей загиблих (помер-лих) учасників антитерористичної операції та добровольців  з числа учасників антитерористичної операції, осіб, які супроводжують інваліда війни І групи з числа учасників  анти-терористичної операції, автомо-більним транспор-том  на міжмісь-ких автобусних маршрутах  зага-льного користу-вання у міжоблас-ному та внутріш-ньо обласному  сполученнях, при-міських автобус-них маршрутах  загального корис-тування у міжобласному та внутрішньообласному міжрайонних сполученнях
3. Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних марш-рутах загального користування в Сумській області Впродовж

2018-2020років

Управління фінансів та економічного розвитку селищ-ної ради шляхом передачі субвенції обласному бюд-жету 23,8 Забезпечення без-оплатного пере-везення пільго-виків автомо-більним тран-спортом загал-ного користування у нутрішньооблас-ному сполученні в Сумській області, на міжміських автобусних марш-рутах  загального користування міжобласного сполучення, при-міських автобус-них маршрутах  загального користування у міжобласному  сполученні, при-міських автобус-них маршрутах  загального кори-стування у міжрайонному сполученні в Сумській області
4. Компенсація витрат пере-візникам, які здійснюють  пільгові перевезення на приміському сполученні учасників бойових дій Впродовж

2018-2020років

УФ та економрозвитку шляхом передачі іншої субвенції районному бюджету Глухівського району 90,0 забезпечення безоплатного пере-везення окремих категорій грома-дян  автомобіл-ним транспортом на автобусних маршрутах загаль-ного користування у приміському сполученні
РАЗОМ     56,8 126,0 182,8  

 

Селищний голова                                                                                                                       Ю.В.Матвієнко