Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади

Дата публікації: 11.04.2018


ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ШІСТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

Р І Ш Е Н Н Я

 

   03.04.2018                                                                                                                               Шалигине

 

Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади                                        

 

 

 

З метою ефективного використання майна комунальної власності  Шалигинської селищної  об’єднаної територіальної громади, переданого в оренду, розрахунку орендної плати за зазначене майно, пропорційного її з метою подальшого удосконалення орендних відносин, оптимізації надходжень до селищного бюджету, відповідно до пункту 2 статті 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Закону України «Про засади державної регуляторної політики  у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 року № 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» зі змінами,  керуючись статтею 25 та частиною шостою статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Методику розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади та пропорції її розподілу згідно з додатком.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Матосову Г.М.

 

Селищний голова                                                                                                                 Ю.В.Матвієнко

 

 

 

 

Додаток

до рішення селищної ради

                                                                                       03.04.2018року

 

 

Методика

розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться

в комунальній власності Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади та пропорції її розподілу

 

 

 1. Методику розроблено на підставі частини 2 статті 19 Закону України «Про оренду державного і комунального майна», Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 №786 з метою вдосконалення та впорядкування єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду майна, що знаходиться в комунальній власності Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади за договорами оренди, які укладаються уповноваженим органом Шалигинської селищної ради  та з його дозволу – комунальними підприємствами, закладами, установами, організаціями, яким майно передано в господарське відання та оперативне управління.
 2. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем (Форма Типового договору в додатку 2 до Методики).

У разі, коли орендодавцем нерухомого майна (будинку, споруди, приміщення) та іншого окремого індивідуально визначеного майна є комунальне підприємство, заклад, установа, організація, розрахунки щодо розміру орендної плати погоджуються з уповноваженим органом Шалигинської селищної ради.

Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення.

 1. До плати за оренду індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов’язуються надавати орендарю комунальне підприємство, заклад, установа, організація, господарське товариство, на балансі яких перебуває це майно. Такі суми сплачуються орендарем окремо.

Витрати інвалідів, пов’язані з утриманням об’єкта оренди з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування, компенсуються за рахунок Фонду України соціального захисту інвалідів у порядку, що визначається Мінпраці та Мінфіном.

 1. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності:

– визначається розмір річної орендної плати;

– на основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку орендної плати – останній місяць, за який визначено індекс інфляції, яка фіксується у договорі оренди;

– з урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди розраховується розмір орендної плати за перший та наступні місяці оренди.

У разі, коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності – на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

Розрахунок орендної плати за базовий місяць затверджується орендодавцем.

 1. Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна встановлюється за згодою сторін, але не менше як 10 відсотків вартості орендованого майна за результатами незалежної оцінки, а у разі, коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва, – не менш як 7 відсотків вартості орендованого майна за результатами такої оцінки.
 2. Незалежна оцінка вартості    об’єкта    оренди    повинна враховувати його  місцезнаходження  і  забезпеченість  інженерними мережами.  Результати  незалежної  оцінки  є  чинними  протягом  6 місяців  від дати оцінки, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки.

У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 7 цієї Методики) розмір річної орендної плати визначається за формулою:

Опл = (Вп х Сор) / 100; де

Опл – розмір річної орендної плати, грн.;

Вп– вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;

Сор – орендна ставка, визначена згідно з додатком до Методики.

 1. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними закладами, установами, організаціями, які утримуються за рахунок державного та місцевого бюджетів; державними та комунальними закладами охорони здоров′я, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів; державними та комунальними телерадіоорганізаціями; редакціями державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об’єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв’язку, що їх розповсюджують; Товариством Червоного Хреста України та його місцевими організаціями; асоціаціями органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 гривню.

Орендна плата у розмірі, встановленому згідно з абзацом першим цього пункту, не застосовується у разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації:

– рекламного та еротичного характеру;

– заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

– в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;

– заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.

 1. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, і прибудинкової території, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині – пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі.
 2. Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою:

Опл.міс = (Опл./12)х Ідо х Ім,де Опл.міс – розмір орендної плати за місяць, грн.;

Опл– розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, грн.;

Ідо – індекс інфляції за період з дати проведення незалежної або стандартизованої оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати;

Ім – індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.

Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди.

 1. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

11.Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі оренди.

 1. Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.
 2. Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від дня одержання його письмової заяви.
 3. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.

Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах, застосованих при визначенні розміру орендної плати, і погоджується з орендодавцем.

Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно.

Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди та тією її частиною, що отримує орендар, погоджується з орендодавцем і перераховується орендарем до селищного бюджету.

Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

Контроль за перерахуванням зазначеної різниці до селищного бюджету здійснюється орендодавцем.

У разі суборенди приміщення у будівлі, що входить до складу цілісного майнового комплексу, орендна плата за таке приміщення визначається з урахуванням частки вартості такого приміщення у загальній вартості відповідної будівлі та частки вартості зазначеної будівлі у загальній вартості орендованих основних засобів цілісного майнового комплексу.

 1. У разі якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об’єкта оренди була зроблена більш як за три роки до цього, для продовження (поновлення) договору оренди провадиться оцінка об’єкта оренди.
 2. У разі коли орендодавцем майна є орган, якому селищною радою надані повноваження щодо здачі в оренду комунального майна, орендна плата спрямовується у розмірі 100 відсотків до селищного бюджету.

У разі, коли орендодавцем майна є комунальні підприємства, заклади, установи, організації Шалигинської селищної ради:

а) орендна плата за окреме індивідуально визначене майно (крім нерухомого) підприємства, установи, організації спрямовується комунальному підприємству, закладу, установі, організації;

б) за нерухоме майно – 70 відсотків орендної плати спрямовується комунальному підприємству, установі, організації, 30 відсотків до селищного бюджету. При цьому орендар сплачує 100 відсотків орендної плати орендодавцю, з яких 30 відсотків орендодавець перераховує до селищного бюджету.

Кошти, отримані підприємством, установою, організацією від здачі в оренду комунального майна, мають спрямовуватися на його відновлення та утримання в належному технічному стані.

 

 

Селищний голова                                                                                                                  Ю.В.Матвієнко

 

 

 

 

 

  Додаток № 1 до методики

розрахунку орендної плати

 

Орендні ставки за використання нерухомого майна, що знаходиться в комунальній власності Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади

 

 

№ п/п Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням Орендна ставка, відсотків
1. Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів 100
2. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти 45
3. Розміщення: 40
фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), банкоматів  
ресторанів з нічним режимом роботи  
торговельних об’єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї  
офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету  
4. Розміщення: 30
виробників реклами  
салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів  
торговельних об’єктів з продажу автомобілів  
зовнішньої реклами на будівлях і спорудах  
5. Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності 25
6. Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів 22
7.  Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об’єктів нерухомості 21
8. Розміщення: 20
клірингових установ  
майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів  
майстерень з ремонту ювелірних виробів  
ресторанів  
приватних закладів охорони здоров’я  
суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики  
розміщення торговельних об’єктів з продажу окулярів, лінз, скелець  
суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування  
редакцій засобів масової інформації:  
–         рекламного та еротичного характеру  
–         их, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства  
– тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масової інформації  
– тих, що засновані за участю суб’єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення  
9. Розміщення: 18
крамниць-складів, магазинів-складів  
турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків  
торговельних об’єктів з продажу:  
– непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів  
– промислових товарів, що були у використанні  
– автотоварів  
– відео- та аудіопродукції  
офісних приміщень, крім офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету  
антен  
технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету  
10. Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту 17
11. Розміщення: 15
суб’єктів господарювання, що надають послуги, пов’язані з переказом грошей  
бірж, що мають статус неприбуткових організацій  
кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи  
ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини  
суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль  
складів  
суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів  
12. Розміщення: 13
закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцях  
суб’єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин  
13. Розміщення: 12
суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур’єрська служба)  
стоянок для автомобілів  
14. Розміщення: 10
комп’ютерних клубів та інтернет-кафе  
ветеринарних аптек  
рибних господарств  
приватних навчальних закладів  
шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів  
торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами  
суб’єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи  
видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами  
редакцій засобів масової інформації,  
суб’єктів кінематографії, основною діяльністю яких є кіновиробництво або технічне забезпечення і обслуговування кіновиробництва за умови, що вони внесені до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів  
інформаційних агентств  
15. Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі 10
16. Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари 9
17  Розміщення: 8
кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи  
аптек, що реалізують готові ліки  
торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи  
18. Розміщення: 7
торговельних об’єктів з продажу ортопедичних виробів;  
ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів  
19. Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні 7
20. Розміщення: 6
їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи  
фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи  
об’єктів поштового зв’язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв’язку  
суб’єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень  
торговельних об’єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів  
21. Розміщення: 5
державних та комунальних закладів охорони здоров’я, що частково фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів  
оздоровчих закладів для дітей та молоді  
санаторно-курортних закладів для дітей  
державних навчальних закладів, що частково фінансуються з державного бюджету, та навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету  
торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою  
відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги  
суб’єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення  
22. Розміщення: 4
їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах та військових частинах  
громадських вбиралень  
камер схову  
видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою  
23. Розміщення: 3
аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептами  
суб’єктів господарювання, що надають ритуальні послуги  
органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднань (крім асоціацій органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом)  
науково-дослідних установ, крім бюджетних  
24.  Розміщення: 2
аптек, які обслуговують пільгові категорії населення  
організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами  
бібліотек, архівів, музеїв, крім музеїв, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів  
дитячих молочних кухонь  
торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян  
25. Розміщення: 1
закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів  
державних та комунальних позашкільних навчальних закладів (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільних навчальних закладів  
закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що утримуються за рахунок місцевого бюджету, зокрема центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної допомоги, центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді  
26. Розміщення транспортних підприємств з:  
перевезення пасажирів 15
перевезення вантажів 18
27.  Розміщення творчих спілок, громадських об’єднань, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:  
не більш як 50 кв. метрів 3
для частини площі, що перевищує 50 кв. метрів 7
28.  Розміщення громадських об’єднань інвалідів на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:  
не більш як 100 кв. метрів 1
для частини площі, що перевищує 100 кв. метрів 7
28-1.  Розміщення суб’єктів господарювання, що виготовляють рухомий склад міського електротранспорту 5
28-2.  Розміщення наукового парку, його засновників, партнерів наукового парку, що реалізують проекти наукового парку 10
28-3. Розміщення дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні (крім договорів, орендна плата за якими врегульована міжурядовими угодами) 6
29.  Інше використання нерухомого майна 15
30. Розміщення професійних творчих працівників на площі (творчі майстерні), що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:  
не більш як 50 кв. метрів 1
для частини площі, що перевищує 50 кв. метрів 3

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2

до Методики розрахунку

орендної плати

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР №

оренди нерухомого (або іншого індивідуально визначеного) майна, що належить до спільної власності Шалигинської об’єднаної територіальної громади

 

смт Шалигине                                                            «___» _________ 20__ року

 

Ми, що нижче підписалися, ___________________________________________________________

(повна назва Орендодавця)

(далі – Орендодавець) в особі __________________________________________, індифікаційний код ЄДРПОУ _________________,  місцезнаходження якого: ________________ в особі _______________________________________________________

який діє на підставі ____________________________________, з одного боку, та

(положення, статут, довіреність тощо)

____________________________________________________________________

(повна назва Орендаря)

(далі – Орендар) в особі _______________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

який діє на підставі ___________________________________________________,

(статут, довіреність тощо)

з іншого боку, разом надалі «Сторони», уклали цей Договір, про наведене нижче:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1.Орендодавець передає, а Орендар приймає у строкове платне користування нерухоме (окреме індивідуально визначене або інше)  майно________________________________________________________________________,

(повна назва)

(далі – Майно) загальною площею _______ кв.м , у тому числі фактично орендована площа ______ кв.м, площа місць загального користування______ кв.м розташоване за адресою: _________________________________, на поверсі (ах) ______________ , що                (будинку, приміщення, будівлі)

перебуває на балансі_________________________________________________________

(далі – Балансоутримувач), вартість якого визначена згідно зі звітом про оцінку і становить за незалежною оцінкою _________________________________ грн.

1.2. Майно передається в оренду з метою  _____________________________________.

1.3. Стан майна на момент укладання договору ( потребує/не потребує поточного або капітального чи поточного і капітального ремонту ремонту) визначається в акті приймання – передачі за узгодженим висновком Балансоутримувача і Орендаря.

 1. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА

2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Майном у термін, указаний у Договорі, але не раніше дати підписання Сторонами цього Договору ( у разі оренди нерухомого майна на строк не менше ніж три роки – не раніше дати державної реєстрації Договору) та акта приймання – передачі Майна.

2.2. Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це Майно. Власником Майна селищна рада, а Орендар користується ним протягом строку оренди.

2.3. Передача Майна в оренду здійснюється за вартістю, визначеною у звіті про незалежну оцінку.

2.4. Обов’язок щодо складання акта приймання-передачі покладається на Орендодавця.

2.5. Уразі припинення цього Договору майно повертається Орендодавцю аналогічного порядку, встановленому для передачі майна Орендарю цим Договором. Майно вважається повернутим Орендодавцю з моменту підписання сторонами акту приймання-передачі.

Обов’язок по складанню акта приймання-передачі покладається на Орендаря.

 1. ОРЕНДНА ПЛАТА

3.1. Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку і порядку використання орендної плати за оренду майна Шалигинської селищної ради, затвердженої рішенням селищної ради ___________ скликання від __________(далі – Методика) і становить без ПДВ за перший місяць оренди – _____________20__р. _______ грн.

У разі, якщо неможливо зробити розрахунок орендної плати за перший місяць оренди 9 при відсутності інформації про індекс інфляції), цей пункт викладається в такій редакції:

«3.1. Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку і порядку використання орендної плати за оренду майна Шалигинської селищної ради, затвердженої рішенням селищної ради _______ скликання  від _______________ (надалі – Методика), і становить без ПДВ за базовий місяць розрахунку (останній місяць, за який є інформація про індекс інфляції)- ________ 20__р __________ грн.»

Орендна плата за перший місяць оренди – ___________ 20 __ р. визначається шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за _______________ . (місяці, роки).

3.2. Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

3.3. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

3.4. У разі користування Майном протягом неповного календарного місяця ( першого та / або останнього місяців оренди) добова орендна плата за дні користування визначається згідно з чинною Методикою розрахунку на основі орендної плати за відповідні місяці пропорційно дням користування.

3.5. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із Сторін у разі зміни Методики її розрахунку, істотної зміни стану об’єкта оренди з незалежних від Сторін причин та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

3.6. У разі неповернення Об’єкту оренди після припинення цього Договору у встановлений Орендодавцем термін Орендар має сплатити за кожний прострочений день штраф у подвійному розмірі від передбаченого цим Договором розміру орендної плати.

3.7. У разі, якщо на дату сплати орендної плати заборгованість за нею становить загалом не менше ніж три місяці, Орендар також сплачує штраф у розмірі 50% від суми заборгованості.

3.8. Зайва сума орендної плати, що надійшла Орендодавцю, підлягає поверненню Орендарю за його зверненням або заліковується в рахунок подальших платежів.

3.9. Зобов’язання Орендаря за сплатою орендної плати забезпечуються у вигляді завдатку в розмірі не меншому, ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останній місяць (останні місяці) оренди.

Якщо договір оренди укладено на строк, менший ніж один місяць, вноситься задаток у розмірі орендної плати за цей строк.

3.10. У разі припинення ( розірвання) Договору оренди Орендар сплачує орендні плату до дня повернення Майна за актом приймання- передачі включно. Закінчення строку дії Договору оренди не звільняє Орендаря від обов’язку сплатити Орендодавцю заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, враховуючи санкції.

3.11. Орендна плата вноситься Орендарем в термін ______________________.

 1. ВИКОРИСТАНН АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ І ВІДНОВЛЕННЯ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА.                

4.1. Передбачені законодавством амортизаційні відрахування на орендоване Майно нараховуються його Балансоутримувачем і використовуються на повне відновлення орендованих основних фондів.

У разі оренди будівель і споруд цей пункт викладається у такій редакції:

«4.1. Передбачені законодавством амортизаційні відрахування на орендоване Майно нараховується Орендарем і в першочерговому порядку використовуються ним на повне відновлення орендованих основних фондів.»

4.2. Поліпшення орендованого Майна, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є власністю селищної ради.

4.3. Відновлення орендованого Майна здійснюється орендарем відповідно до пунктів 5.5, 5.8, 6.4 цього Договору.

4.4. Для отримання згоди Орендодавця на здійснення поліпшення Орендар подає заяву і матеріали відповідно до «Положення про порядок передачі в оренду майна Шалигинської селищної ради» та згідно з Порядком надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід’ємного поліпшення орендованого державного майна, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 03.10.2006 №1523 та реєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.10.2006р. за №1123/12997.

 1. ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

Орендар зобов’язується :

5.1.Використовувати  орендоване Майно  відповідно  до його призначення та умов цього Договору.

Якщо орендодавець у  строки  і  на  умовах,  визначених  у договорі  оренди,  не передасть орендареві об’єкт оренди,  орендар має  право  вимагати   від   орендодавця   передачі   об’єкта   та відшкодування   збитків,   завданих   затриманням   передачі,  або відмовитися  від  договору  і  вимагати   відшкодування   збитків, завданих йому невиконанням договору оренди.

5.2. Своєчасно і в  повному обсязі сплачувати орендну плату та решту обов’язкових платежів передбачених цим Договором (у   платіжних дорученнях, які оформлює Орендар, вказується “Призначення платежу” за зразком,  який надає Орендодавець листом при укладенні договору оренди).

5.3. Забезпечити  збереження  орендованого Майна,  запобігати його пошкодженню і псуванню, тримати Майно  в порядку, передбаченому санітарними нормами, та забезпечувати  додержання  протипожежних вимог стандартів, норм, правил, а  також  виконувати вимоги  приписів і постанов  органів державного пожежного нагляду. Утримувати  у справному стані засоби протипожежного захисту і зв’язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням. Підтримувати орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж   на момент передачі його  в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки  за рахунок власних коштів.

5.4. Забезпечити доступ працівників Орендодавця (надавача послуг)  на об’єкт оренди з метою перевірки його стану і відповідності напряму використання за цільовим призначенням, визначеному цим Договором.

5.5. За власні кошти  проводити поточний, капітальний ремонт приміщень, фасаду приміщень  будинку, обладнання, інвентаря, інженерних мереж та благоустрій  прилеглої території, яка визначена для обслуговування орендованого приміщення, підтримувати її в належному стані. Ця умова Договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого майна і не тягне за собою зобов’язання Орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень. У разі,  якщо  Орендар подає заяву на погодження Орендодавцем здійснення   невід’ємних   поліпшень   орендованого   Майна,   він зобов’язаний  надати  експертний  висновок  на проектно-кошторисну документацію на здійснення невід’ємних поліпшень.

У разі,  якщо об’єкт оренди підлягав екологічному аудиту і  у звіті  про  екологічний  аудит вказується на певні невідповідності вимогам законодавства і висуваються  певні  вимоги  або  надаються рекомендації, протягом _______________(період) здійснити заходи щодо усунення невідповідностей вимогам    чинного    законодавства,    виявлених екологічним аудитом, відповідно до рекомендацій (вимог), наданих у звіті про екологічний аудит.

Якщо  орендодавець  або  інший   балансоутримувач   майна, переданого  в оренду,  не здійснив капітального ремонту майна і це перешкоджає його використанню відповідно до  призначення  та  умов договору, орендар має право:
відремонтувати майно,  зарахувавши вартість ремонту в рахунок орендної плати, або вимагати відшкодування вартості ремонту;
вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.

5.6. Протягом  місяця  після  укладення   цього Договору обов’язково застрахувати   орендоване Майно не менше ніж на його  вартість за звітом  про оцінку, на користь  Орендодавця, в обов’язковому  порядку  від пожежі, стихійного лиха, падіння літальних апаратів, протиправних дій третіх осіб та часткової або загальної аварії (аварії обігрівальної, водопровідної, каналізаційної системи),  відповідно до чинного   законодавства,  надати Орендодавцю копію страхового полісу. Постійно поновлювати Договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди Майно було застрахованим.

5.7. Два рази на рік, станом на  25 червня і 25  грудня або за вимогою Орендодавця проводити  з Орендодавцем звірку  взаєморозрахунків по орендних платежах (та решти платежів) з оформленням  актів  звірки.

5.8. Після закінчення строку дії Договору або в випадку дострокового розірвання орендоване Майно має бути звільнено Орендарем і передано Орендодавцю за актом на протязі 15 днів в тому технічному стані і тій комплектації, в якому воно було передано згідно з актом  приймання -передачі,  з урахуванням фізичного зносу. Якщо Орендар допустив  погіршення стану об’єкта  оренди або його загибель, він повинен відшкодувати Орендодавцеві збитки, розраховані шляхом незалежної оцінки. Проведення  незалежної оцінки збитків здійснюється  Орендодавцем за рахунок Орендаря.

5.9. Здійснювати витрати, пов’язані  з утриманням орендованого Майна. Протягом 5 робочих днів після підписання цього Договору укласти   з Орендодавцем   Майна  договір про відшкодування    витрат  Орендодавцю на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю.

У разі  коли Договір оренди не передбачає оплату експлуатаційних витрат, вартості відшкодування ТПВ, вартості спожитої електроенергії та інших послуг, окремим пунктом, цей пункт викладається в такій редакції:

«5.10. У тижневий термін з моменту вступу у користування Майном встановити індивідуальні прилади обліку та в 5-ти денний термін укласти прямі договори з відповідними підприємствами на користування комунальними послугами (тепло, водопостачання та водовідведення, технічне обслуговування інженерних мереж, енергопостачання, вивіз твердо-побутових відходів), впорядкувати земельні відносини  та надати  копії документів Орендодавцю».

5.11. Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством. Забезпечити доступ в орендоване приміщення робітників для необхідного огляду та ремонту мереж водопроводу, каналізації, системи центрального опалення в будь-який час  при аварійних ситуаціях.

5.12. У разі  зміни  рахунку, назви підприємства, телефону, юридичної  адреси повідомляти про це Орендодавця письмово у тижневий строк.

5.13. Здійснити   нотаріальне   посвідчення    та    державну реєстрацію  цього Договору (якщо строк оренди перевищує три роки) за рахунок своїх коштів.

 1. ПРАВА ОРЕНДАРЯ

 

Орендар  має право:

6.1. Використовувати  орендоване Майно відповідно до його призначення  та в межах     визначених чинним законодавством України і умов  цього Договору.

6.2. Орендар, який  має намір  скористатися переважним правом на укладення  Договору оренди на новий строк, повинен письмово повідомити про це Орендодавця не пізніше ніж за місяць до  закінчення терміну дії цього Договору.

 

 1. ОБОВ’ЯЗКИ  ОРЕНДОДАВЦЯ

 

Орендодавець зобов’язується:

7.1. Передати  Орендарю  в оренду Майно згідно з цим Договором по акту   приймання-передачі   Майна,  який підписується одночасно з цим Договором, а в разі оренди нерухомого Майна на строк не менше ніж три роки – після державної реєстрації Договору.

7.2. Не вчиняти дій, які б  перешкоджали Орендарю користуватися орендованим Майном  на умовах  цього Договору.

7.3  У випадку реорганізації Орендаря до припинення чинності цього договору переукласти цей договір на таких самих умовах з одним із правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем.

7.4. У  разі  здійснення  Орендарем   невід’ємних   поліпшень орендованого  Майна Орендодавець зобов’язаний здійснювати контроль за здійсненням таких поліпшень. Відшкодувати Орендарю у разі  приватизації  орендованого Майна  вартість  зроблених  останнім  невідокремлюваних  поліпшень орендованого  Майна,  за  наявності  згоди  Орендодавця  на   такі поліпшення  в  межах  збільшення  вартості  орендованого  Майна  в результаті таких поліпшень.

                                

 1.    ПРАВА  ОРЕНДОДАВЦЯ

 

Орендодавець має право:

8.1. Контролювати наявність, стан, напрямки та ефективність використання Майна, переданого в  оренду за  цим  Договором.

8.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього  Договору або його розірвання у  разі погіршення стану орендованого Майна внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору, якщо Орендар:

 • користується Майном всупереч Договору або призначенню. Об’єкт оренди повинен використовуватися  Орендарем  тільки за  цільовим призначенням, обумовленим  п.1.1 цього Договору;
 • без дозволу Орендодавця передав Майно у користування іншій особі;
 • своєю недбалою поведінкою створює загрозу пошкодження Майна;
 • не приступив до проведення поточного та капітального ремонту Майна;

–        в інших випадках, передбачених законодавством.

8.3. В обов’язковому порядку здійснювати контроль за  станом Майна шляхом візуального обстеження зі складанням  акта обстеження.

8.4. Орендодавець не відповідає за зобов’язаннями Орендаря.

8.5. Відмовитися від Договору оренди і вимагати повернення Майна, якщо Орендар не вносить плату за користування Майном протягом трьох місяців підряд.

У  разі відмови Орендодавця від Договору  оренди Договір є розірваним з моменту одержання Орендарем повідомлення Орендодавця про відмову від Договору.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ЗА ДОГОВОРОМ

 

9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим  Договором  Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

9.2. За порушення умов Договору винна Сторона відшкодовує збитки в порядку і   розмірі, передбаченому чинним законодавством та цим Договором.

9.3. Спори, які виникають за цим Договором або в зв’язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішують в судовому порядку.

9.4. Орендар несе відповідальність за погіршення стану земельної ділянки, яку він використовує.

 

 1. СТРОК      ЧИННОСТІ, УМОВИ ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

 

10.1. Цей Договір укладено строком на_______, та  діє з “___”____________201_ до  “___”____________201__ включно.

10.2. Умови Договору зберігають силу протягом усього строку дії Договору, у тому числі у випадках, коли після його укладення законодавством установлено правила, що погіршують становище Орендаря, а в частині зобов’язань  Орендаря щодо  орендної  плати (решти обов’язкових платежів за цим Договором) – до повного виконання зобов’язань.

10.3. Зміни до   умов цього Договору або його  розірвання допускаються за  взаємної згоди  Сторін.  Зміни, що пропонуються внести, розглядаються Сторонами протягом 20 днів з дати їх подання до розгляду іншою Стороною. У  разі  відсутності  заяви  однієї   із   Сторін   про припинення  цього  Договору  або  зміну його умов після закінчення строку його чинності протягом  одного  місяця  Договір  уважається продовженим  на  той  самий строк і на тих самих умовах,  які були передбачені цим Договором.  Зазначені дії оформляються  додатковою угодою,  яка  є невід’ємною частиною Договору при обов’язковій наявності  дозволу  конкурсної комісії по наданню в оренду майна, що належить до комунальної власності Шалигинської селищної ради.

10.4. Реорганізація Орендодавця або перехід права власності на орендоване Майно третім  особам  не є підставою для зміни  або припинення чинності цього Договору, і він зберігає  свою чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступників), за  винятком випадку приватизації орендованого Майна Орендарем.

10.5. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:

 • закінчення строку, на який його було укладено;
 • викупу (приватизації) об’єкта оренди (за участю Орендаря);
 • загибелі (знищення) орендованого Майна;
 • достроково за згодою сторін або за рішенням Господарського суду;
 • достроково на вимогу Орендодавця у випадах передбачених цим Договором та

чинним законодавством;

 • ліквідації Орендаря – юридичної особи або орендодавця;
 • банкрутства Орендаря або Орендодавця;
 • в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

10.6. У разі припинення або розірвання Договору поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів,  які можна відокремити від орендованого Майна не завдаючи йому шкоди, є власністю Орендаря, а невід’ємне поліпшення  комунальною власністю територіальної громади міста. Вартість  невід’ємних  поліпшень  орендованого   Майна, здійснених   Орендарем   за   згодою   Орендодавця,  компенсується Орендодавцем після припинення (розірвання) Договору  оренди або не підлягає компенсації.

10.7. У разі припинення або розірвання цього Договору Майно протягом 15 робочих   днів повертається  Орендарем _________________________________

Орендодавцю

У разі,  якщо Орендар затримав повернення Майна, він несе  ризик його  випадкового  знищення або  випадкового  пошкодження.

10.8. Майно вважається поверненим Орендодавцю  з моменту підписання Сторонами акта приймання-передачі. Обов’язок  щодо складання акта приймання – передачі про повернення Майна покладається на Орендаря. Якщо Орендар  не  виконує  обов’язку  щодо  повернення Майна,   Орендодавець  має  право  вимагати  від  Орендаря  сплати неустойки у розмірі ___________  за  користування  Майном  за  час прострочення.

10.9. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

10.10. Цей Договір укладено в 2 (двох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для Орендодавця  й Орендаря.

 

 1. ДОДАТКИ

 

Додатки до цього Договору є його невід’ємною і складовою частиною. До цього    Договору додаються:

–   розрахунок орендної плати;

–   звіт про оцінку/акт оцінки Майна, що передається в оренду;

–   акт приймання – передачі орендованого Майна;

–   витяг з Державного реєстру правочинів про державну реєстрацію Договору ( у разі оренди нерухомого майна на строк, не менший ніж три роки)

 

 1. 12. ПЛАТІЖНІ ТА ПОШТОВІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

“ОРЕНДОДАВЕЦЬ”: “ОРЕНДАР”:
Повна назва

адрес

р/р

ЄДРПОУ

підпис

тел./факс

«___»____________201_

МП

 

 

 

 

“___”____________201_

 

МП

 

                                                                  Додаток до Договору оренди

 

                                             АКТ №

              Приймання – передачі майна Шалигинської селищної ради

 

смт Шалигине                                                                            «__» _________ 20___ року

____________________________________________________________________________

(найменування підприємства, організації, установи)

в особі ______________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

на основі договору оренди, укладеного «__» __________ 20__року терміном дії до

«__» ________ 20__ року передав, а _____________________________________________

(найменування підприємства, організації, установи)

в особі ______________________________________________прийняв у строкове платне

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

користування комунальне майно : ______________________________________________

склад і вартість якого визначені відповідно до акту оцінки та передаточного балансу цього підприємства, складеного станом на _______________  і становить __________________.

В тому числі :

Основні фонди за балансовою вартістю___________________________________________

Основні фонди за залишковою вартістю___________________________________________

Нематеріальні активи за залишковою вартістю______________________________________

Незавершені капітальні вкладення з вирахуванням вартості незавершеного будівництва___________________________________________________________________

Незавершене будівництво (відновна вартість) ______________________________________

Відновна вартість устаткування, що підлягає монтажу _______________________________

Інше майно за балансовою вартістю ______________________________________________

Нежитлове приміщення, (окреме індивідуально визначене майно) інвентарний номер _______ загальною площею ( в кількості) _____________ кв. м, розташоване за адресою______________________________________________________________________

в будинку __________________________________________________________________________

(вказати, в якій частині будинку: підвал, поверх та інше)

Вартість майна, що передається в оренду, становить _______________________________________

Приміщення має інженерне забезпечення (непотрібне закреслити):

 1. Холодне водопостачання
 2. Газопостачання
 3. Електропостачання
 4. Теплопостачання
 5. Засоби зв’язку

Технічний стан приміщення :

В цьому приміщенні обладнання та інвентар відсутні.

На обладнання та інвентар, які знаходяться в цьому приміщені, складений опис 9 додається).

(Непотрібне закреслити).

 

ЗДАВ:                                                                          ПРИЙНЯВ:

____________________________                       _____________________________

Посада                                                                Посада

 

______________ __________________                       ________________ _________________

(Підпис)                   (П.І.Б.)                                                                 (Підпис)                   (П.І.Б.)