Про затвердження Програми розробки містобудівної документації Шалигинської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки

Дата публікації: 11.01.2018


 

ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

СЬОМА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

13.07.2017                                                                                                                                           смт.Шалигине

 

Про затвердження Програми

розробки містобудівної документації

Шалигинської об’єднаної

територіальної громади

на 2017-2020 роки

 

Керуючись Законом України « Про регулювання  містобудівної діяльності»   пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА

1.Затвердити Програму  розробки   містобудівної документації Шалигинської об’єднаної територіальної   громади   на 2017 -2020 роки (додається )

2.Організацію виконання цього рішення покласти на заступника селищного голови з питань виконавчих органів ради, а контроль – на постійну комісію з питань комунальної власності житлово-комунального господарства, земельних відносин та охорони навколишнього  природного  середовища.

 

Селищний голова                                                                                                                       Ю.В. Матвієнко

 

 

 

 

 

 Додаток

рішення селищної ради

 від 13.07.2017р.

 

Програма

розробки містобудівної документації Шалигинської об’єднаної територіальної громади

на 2017-2020 роки

 

 

1.Паспорт Програми

2.Загальні положення

3.Основна мета та завдання Програми

4.Основні заходи  програми

5.Термін реалізації Програми

6.Фінансове забезпечення Програми.

7.Очікуванні результати Програми

8.Контроль за виконанням Програми

 

 

 

 

1. Паспорт

Програми розробки містобудівної документації Шалигинської об’єднаної територіальної громади

на 2017-2020 роки

(далі – Програма)

 

Назва програми Програма розробки  містобудівної документації Шалигинської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки
Ініціатор розроблення програми Виконавчий комітет Шалигинської селищної  ради
Дата , номер і назва розпорядчого документа органу влади про розроблення програми

ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»

ЗУ «Про основи містобудування»

ЗУ « Про місцеве самоврядування в Україні»

Розробник програми

Виконавчий комітет Шалигинської  селищної ради

 

Учасники програми Виконавчий комітет, управління фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної  ради
Відповідальний виконавець програми Шалигинська селищна рада
Термін реалізації програми 2017-2020роки
Головний розпорядник бюджетних коштів Шалигинська селищна рада
Загальний обсяг фінансування                    в тому числі: селищний бюджет          державний бюджет

891,8 тис.грн.

 

296,2тис.грн.                                                                                                     595,6 тис.грн.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми Селищний бюджет Шалигинської об’єднаної територіальної  громади, державний бюджет

 

2.Загальні положення

Шлях до сталого та гармонійного розвитку громади – це розроблення і впровадження в практичну діяльність виконавчих органів селищної ради містобудівної документації, яка є інструментом регулювання, планування, забудови території громади.

Програма економічного та культурного розвитку населених пунктів  територіальної громади повинна узгоджуватись з містобудівною документацією.

Без Схеми планування території  Шалигинської  об’єднаної територіальної громади не можуть бути підготовлені програми з питань створення резерву територій, призначених для містобудівних потреб, визначення режиму використання земель, охорони земель, охорони довкілля, розвитку інженерно-транспортної  інфраструктури, збереження історико-культурної спадщини, розвитку туризму, вибору трас і проектування найважливіших транспортних, енергетичних та інших інженерних комунікацій, підготовки пропозицій з питань адміністративно-територіального устрою громади.

З причини  відсутності актуальної схеми планування території Шалигинської  об’єднаної територіальної громади та генеральних планів населених пунктів неможливе планування містобудівної діяльністі підприємств, установ та організацій, які працюють чи мають намір працювати на території громади.

Планування  територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій і детальних планів території, їх оновлення та внесення змін до них. Містобудівна документація на місцевому рівні розробляється з  урахуванням даних державного земельного кадастру на актуалізованій картографічній основі в цифровій формі як просторово орієнтована інформація в державній системі координат на паперових і електронних носіях.

У разі відсутності плану зонування або детального плану території, передача (надання)  земельних  ділянок  із земель державної  або комунальної  власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб забороняється.

Формування ринкових відносин у сфері землі та нерухомості, введення відповідних змін в системі законодавства щодо планування та використання територій населених пунктів потребує коригування існуючої та розробку нової планувальної документації з метою регулювання планування, забудови та іншого використання територій для забезпечення сталого розвитку  Шалигинської об’єднаної територіальної громади з урахуванням державних, громадських і приватних інтересів.

3.Основна мета та завдання Програми

 Метою Програми є організаційне, матеріальне та фінансове забезпечення розроблення комплексу містобудівної документації населених пунктів Шалигинської об’єднаної територіальної громади (схеми планування території об’єднаної громади, генеральних планів населених пунктів, детальних планів території) . Планування території охопить ряд тісно пов’язаних між собою заходів, які мають соціальне, економічне, будівельно-технічне, естетичне та екологічне значення.

Основним завданням Програми є виконання заходів  щодо вирішення питання забезпеченості містобудівною документацією населених пунктів, які входять до складу громади, яка визначить основні напрямки програми соціально-економічного розвитку території громади, організація постійного контролю стану реалізації містобудівної документації і використання територій для містобудівних потреб з урахуванням стратегічних напрямків розвитку об’єднаної громади.

Програмою передбачається виконання таких завдань:

– обґрунтування майбутніх потреб та визначення переважних напрямів використання територій;

– визначення територій для містобудівних потреб з урахуванням  громадських і приватних інтересів, територій пріоритетного розвитку, а також обґрунтування рішень щодо розподілу території за видами та режимами переважного використання, тощо;

– обґрунтування розподілу земель за цiльовим призначенням та використання територій для мiстобудiвних потреб;

– визначення i раціональне розташування територій житлової та громадської забудови, промислових, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших територій i об’єктів, в тому числі й об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури;

– обґрунтування та встановлення режиму раціонального використання земель та забудови територiй, на яких передбачена перспективна мiстобудiвна дiяльнiсть;

– визначення територій, що мають особливу екологічну, наукову, естетичну, історико-культурну цiннiсть, встановлення передбачених законодавством  обмежень на їх планування, забудову та інше використання;

– охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів;

– регулювання забудови населеного пункту та інших територій.

– розширення територій Шалигинської об’єднаної територіальної громади.

4.Основні заходи  програми .

Для реалізації мети програми передбачається:

  • збір вихідних даних;
  • створення інженерно-топографічних планів в цифровому і графічному виді на територію сел, на які розробляються генеральні плани
  • розроблення генерального плану сел. Шалигине;

–   розроблення генерального плану с.Сваркове;

–   розроблення генерального плану с.Соснівка;

–   розроблення генерального плану с.Старикове;

–   розроблення генерального плану с.Ходине.

–  розроблення детальних планів території при необхідності

 

5.Термін реалізації Програми.

 Програму передбачається реалізувати протягом 2017-2020 років.

6.Фінансове забезпечення Програми.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок державного, селищного бюджету та інших джерел не заборонених законодавством.

Видатки  на фінансування Програми щорічно затверджуються  бюджетом селищної громади і можуть коригуватись в залежності від фінансових можливостей  місцевого бюджету.

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити  до виконання Програми,тис.грн 2017рік 2018 рік 2019рік 2020рік Усього витрат на виконання Програми.
Обсяг ресурсів,усього: 691,8 100,0 50,0 50,0 891,8
місцевий бюджет 96,2 100,0 50,0 50,0 296,2
державний бюджет 595,6     595,6

 

7. Очікувані результати.

Очікуваними результатами виконання заходів Програми є:

  1. Налагодження дієвого контролю за дотриманням чинних законодавчих і нормативних актів у сфері містобудування, за регулюванням забудови та використанням територій Шалигинської об’єднаної громади, за врахуванням державних, громадських та приватних інтересів під час забудови територій на місцевому рівні.
  2. Забезпечення виконання положень законодавства у сфері містобудування при вирішенні питань забудови територій.
  3. Залучення інвестицій у розвиток території громади.
  4. Прийняття рішень селищної ради щодо надання та вилучення земельних ділянок, розміщення будівництва відбуватиметься на підставі чітко встановлених і зрозумілих дозвільних процедур.

8. Контроль за виконанням Програми

 Відповідальним виконавцем Програми є Шалигинська селищна рада. Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з питань комунальної власності житлово-комунального господарства, земельних  відносин та охорони навколишнього  природного  середовища.  Виконавчий  комітет  щорічно  до 01 лютого  готує  інформацію  про  хід виконання  заходів Програми за звітний рік.

 

Селищний голова                                                                                                                            Ю.В.Матвієнко