Про Програму розвитку фізичної культури і спорту в Шалигинській селищній раді на 2017-2020 роки

Дата публікації: 03.09.2018


ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

19.05.2017                                                              смт.Шалигине                                                                         №

 

Про Програму розвитку фізичної культури і спорту

в Шалигинській селищній раді на 2017-2020 роки

 

Відповідно до Програми розвитку фізичної культури і спорту в Сумській області на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської обласної ради від 22.12.2016 року, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою пропаганди здорового способу життя та залучення різних верств населення громади до занять фізичною культурою та спортом, селищна рада ВИРІШИЛА:

1.       Затвердити програму розвитку фізичної культури і спорту в Шалигинській селищній раді на 2017-2020 роки (додається).

2.   Відділу освіти, молоді та спорту Шалигинської селищної ради залучати до реалізації заходів програми розвитку фізичної культури і спорту підприємства різних форм власності, що розташовані на підвідомчій території, громадські, благодійні організації та фонди.

3.   Організацію та координацію дій по виконанню програми покласти на відділ освіти, молоді та спорту селищної ради (начальник Абрютін Р.В.).

Контроль за виконанням даної програми покласти на постійну комісію селищної ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення.

 

Селищний голова                                                                                                                          Ю.В.Матвієнко

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО рішення сесії

селищної ради від 19.05.2017 року

 

 

 

 

Програма розвитку фізичної культури і спорту в Шалигинській

селищній раді на 2017-2020 роки

 

 

 

1.    Паспорт

Програми розвитку фізичної культури і спорту
в Шалигинській селищній раді на 2017-2020 роки
(далі – Програма)

1.Ініціатор розроблення Програми
Відділ освіти, молоді та спорту Шалигинської селищної ради
2.Дата, номер і назва роз­порядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми
Рішення виконавчого комітету Шалигинської селищної ради від 19.05.2017 №29
3.Розробник Програми
Відділ освіти, молоді та спорту Шалигинської селищної ради
4.Відповідальний виконавець Програми
Відділ освіти, молоді та спорту Шалигинської селищної ради
6.Термін реалізації Програми
2017- 2020 роки
7.Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у вико­нанні Програми
Бюджет селищної об’єднаної територіальної громади

2.     Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

На сучасному етапі розвитку фізичної культури і спорту в сільській об’єднаній територіальній громаді виникає потреба у розв’язанні таких проблем, як:

знецінення традиційних моральних цінностей у зв’язку з пропагандою жорстокості, насильства, зокрема через засоби масової інформації, що негативно впливає на патріотичні переконання громадян України;

обмежена рухова активність, нераціональне та незбалансоване харчування, асоціальна поведінка у суспільстві;

низький рівень ресурсного забезпечення дитячо-юнацького спорту; відсутність спортивної інфраструктури, спроможної задовольнити потреби населення у щоденній руховій активності відповідно до фізіологічних потреб, зокрема осіб з обмеженими фізичними можливостями;

недостатній рівень забезпечення спортивним інвентарем та обладнанням навчальних закладів;

низький рівень проведення засобами масової інформації інформаційно- роз’яснювальної роботи серед населення щодо усвідомлення цінності здоров’я, відповідального ставлення батьків до виховання своїх дітей та відсутність ефективної системи стимулювання населення до збереження здоров’я.

Комплексне розв’язання існуючих проблем можливе шляхом розроблення, затвердження та виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту в Шалигинській селищній раді на 2017-2020 роки (далі – Програма).

3.     Мета Програми

Метою Програми є відведення фізичній культурі і спорту в Шалигинській селищній раді провідної ролі як важливого фактора здорового способу життя, профілактики захворювань, формування гуманістичних цінностей, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості людини, виявлення резервних можливостей організму, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу держави у світовому співтоваристві.

4.     Шляхи і способи розв’язання проблеми.

Для розв’язання проблеми передбачається здійснити протягом 2017- 2020 років комплекс заходів, спрямованих на створення умов для:

забезпечення фізичного виховання і спорту в навчальних закладах усіх типів, за місцем роботи, проживання та в місцях масового відпочинку населення;

підтримки масового, дитячого, дитячо-юнацького, спорту інвалідів та ветеранів;

забезпечення розвитку олімпійських, неолімпійських видів спорту, видів спорту інвалідів;

популяризації рухової активності як невід’ємного фактора здорового способу життя;

поліпшення організаційного, нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту.

Розв’язання проблем здійснюватиметься, зокрема, шляхом:

створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності різних груп населення для зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів, здібностей та індивідуальних особливостей;

популяризації здорового способу життя та подолання суспільної байдужості до здоров’я населення;

підтримки та розвитку олімпійського, неолімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху;

розбудови спортивної інфраструктури, у тому числі будівництва та модернізації спортивних споруд, із залученням коштів інвесторів.

5.     Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених в бюджеті селищної об’єднаної територіальної громади, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг фінансування Програми, зокрема за рахунок коштів селищної об’єднаної територіальної громади, визначається щороку, виходячи з фактичних можливостей бюджету, а також з урахуванням конкретизації завдань за результатами виконання Програми за попередній період.

Ресурсне забезпечення Програми наведено в додатку 1.

6.     Завдання і заходи Програми

Напрями діяльності та заходи Програми наведено в додатку 2.

7.     Результативні показники Програми

Виконання Програми дасть можливість:

підвищити рівень охоплення населення руховою активністю на 1-2 відсотки щороку;

створити умови для соціальної адаптації та реабілітації інвалідів і осіб з обмеженими фізичними можливостями;

підвищити рівень готовності молоді до служби у Збройних Силах та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів, правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних службах з метою захисту суверенітету та незалежності держави;

підвищити рівень заінтересованості дітей та молоді до соціальних, профілактичних акцій, спрямованих на мотивацію свідомого ставлення до власного здоров’я;

підвищити рівень поінформованості та обізнаності різних груп населення щодо формування здорового способу життя та профілактики негативних явищ серед дітей та молоді;

залучити не менше 14 відсотків дітей та молоді віком від 6 до 18 років до занять у спортивних секціях;

забезпечити підвищення професійних знань, фахового рівня та вміння працювати в нових соціально-економічних умовах, а також здійснення контролю за станом здоров’я, профілактикою травматизму, захворювань та якістю наданих медичних послуг.

8.     Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію дій між виконавцями Програми та контроль за її виконанням здійснює відділ освіти, молоді та спорту Шалигинської селищної ради.

Відділ освіти, молоді та спорту Шалигинської селищної ради щороку до 25 грудня надає узагальнену інформацію про виконання цієї Програми Шалигинському селищному голові та постійній комісії селищної ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення.

 

Додаток 1 до програми

Додаток 2 до програми