ЗВІТ про базове відстеження результативності рішення сьомої сесії Шалигинської селищної ради від 25.06.2019 року «Про встановлення єдиного податку для фізичних осіб – підприємців при спрощеній системі оподаткування на території Шалигинської селищної ради на 2020 рік»

Дата публікації: 28.08.2019


ЗВІТ

про базове відстеження результативності рішення сьомої сесії Шалигинської селищної ради від 25.06.2019 року «Про встановлення єдиного податку для фізичних осіб – підприємців при спрощеній системі оподаткування на території Шалигинської селищної ради на 2020 рік»

  1. Вид та назва регуляторного акту:

Рішення сьомої сесії Шалигинської селищної ради від 25.06.2019 року «Про встановлення єдиного податку для фізичних осіб – підприємців при спрощеній системі оподаткування на території Шалигинської селищної ради на 2020 рік».

  1. 2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності:

Управління фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради.

  1. Ціль прийняття регуляторного акта : 

– упорядкування відносин між органами місцевого самоврядування  з фізичними особами – підприємцями з питань сплати єдиного податку за видами господарської діяльності;

– удосконалення нормативно-правового документа з питання оподаткування суб’єктів господарювання з урахуванням змін у податковому законодавстві і підприємницькому середовищі;

–  забезпечення  законності здійснення підприємницької діяльності у відповідності з умовами застосування спрощеної системи оподаткування;

– можливість поповнення доходної частини селищного бюджету за рахунок стабільних надходжень від сплати єдиного податку.

  1. Строк виконання заходів з відстеження результативності :

з 08.07.2019 по 31.07.2019 року.

  1. Тип відстеження: базове.
  2. Методи одержання результатів відстеження результативності :

статистичний.

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання даних: фінансові звіти та оперативні дані.

Відстеження результативності акта здійснювалось за показниками:

–  кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акту;

–  ріст дохідної частини селищного бюджету;

–  рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основними положеннями акту.

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності  акту:

Рішенням сьомої сесії Шалигинської селищної ради від 25.06.2019 були встановлені ставки єдиного податку на 2020 рік у фіксованому розмірі у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року для фізичних осіб – підприємців другої групи,  у відсотках до розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року для фізичних осіб – підприємців першої групи.

Управлінням фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради проведено аналіз фактичних надходжень до селищного бюджету від сплати єдиного податку за 2017, 2018 та 2019 роки. Показники результативності регуляторного акта наведені в таблиці 1.

 

Таблиця 1

Показники Рік 2017  факт.  Рік 2018  факт.

Рік 2019

очікувані

Оцінка результатив-ності

(+, -)

Очікувані дані на 2020 рік
Кількість фізичних осіб – підприємців, платників  єдиного податку І-ІІ групи, осіб 37 40 41 +1 42
Кількість сільськогосподарських виробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків, од. 5 6 6 6
Сума  надходжень від сплати єдиного податку, грн 261009,20 274442,81 377688,00 +103245,19 397000,00
Сума надходжень від сплати єдиного податку сільськогосподарськими  виробниками, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків, грн 1728009,65 2626025,87 2678600,00 +52574,13 28125300,00

 

Підвищення кількісних показників  відбулося за рахунок змін у Податковому кодексі України, підвищення рівня мінімальної заробітної плати.

До основних якісних показників результативності дії регуляторного акту можна віднести:

– Рівень поінформованості суб’єктів підприємницької діяльності  фізичних осіб, які здійснювали оплату єдиного податку з основними положеннями регуляторного акта є високий, оскільки проект акту був оприлюднений на офіційному сайті Шалигинської селищної ради, рішення сесії надруковано в районній газеті «Глухівщина».

 

  1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей:

На підставі отриманих значень показників результативності  та оцінки результатів реалізації регуляторного акта – рішення Шалигинської селищної ради від 25.06.2019 року «Про встановлення єдиного податку для фізичних осіб – підприємців при спрощеній системі оподаткування на території Шалигинської селищної ради на 2020 рік»  можна зробити висновок, що в цілому регуляторний акт має достатній рівень досягнення визначених цілей. Результати реалізації його положень забезпечують законність здійснення підприємницької діяльності суб’єктами  господарювання на території сільської ради, також забезпечують надходження до селищного бюджету.

На виконання  Податкового Кодексу України та Закону України  від 11.09.2003 № 1160 «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  рішення про встановлення єдиного податку на 2020 рік або про внесення змін до нього надсилається в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них,  в рамках виконання вимог статей 4 і 12 Податкового кодексу України з виконанням процедур, передбачених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

Начальник управління                                                                                                              Н.ПОЛУШКІНА

 

31.07.2019